Civilsamhället skall inte ersätta, men väl komplettera och förstärka den generella välfärden. Därför satsar Moderaterna särskilt på civilsamhällets aktörer i sitt förslag till budget. I Moderaternas budgetförslag gör vi en satsning på 80 miljoner kronor för att stärka idrottsrörelsens arbete med integration, folkhälsa och ökad socialspridning. Vi tillför dessutom tio miljoner extra för att trossamfunden kan arbeta extra med trygghetsskapande åtgärder.

Vi lever i en orolig och på många sätt mörk tid. Trots att det går bra för Sverige, känner många människor oro och att samhället är på väg åt fel håll. Detta ställer berättigade frågor kring hur vi ska kunna hantera dessa utmaningar. Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 ställer långsiktigt stora krav på samhället. Det är direkt avgörande att nyanlända kommer in i samhället med bostad, egen försörjning och blir en del samhället. Detta, tillsammans med en fortsatt ansvarsfull migrationspolitik, är nödvändigt de närmaste åren. Tydliga krav och att erbjuda många vägar in i samhället är viktiga delar i detta arbete.

Civilsamhället i form av ideella föreningar och trossamfund drar ett tungt lass när det gäller att stötta och hjälpa nyanlända. Kyrkor och samfund erbjuder en gemenskap, plats på tillfälliga förläggningar och härbärgen, mat och kläder. Delar av idrottsrörelsen tar fasta på detta att bollsporter som fotboll och basket är universella företeelser som spelas över hela världen och som inte känner några gränser avseende kultur, religion, kön, ras eller sexuell läggning. Idrotten skapar unika möjligheter för unga att komma in i ett socialt sammanhang, få nya vänner och en social tillhörighet.

Vi moderater bygger vår politik kring övertygelsen att det goda samhället skapar vi tillsammans. De utmaningar vi dag står inför påminner oss om att alla goda krafter behövs. Politik är alltid att välja och Moderaterna väljer att prioritera integration och trygghet. Därför säger vi nej till regeringens satsningar fri entré på statliga museer som i huvudsak gagnar redan bemedlade innerstadsbor, samt att trots att arbetet med en samlad kulturskolepolitik ännu inte är klar, väljer att fördela ut 100 miljoner till kulturskolorna, som i huvudsak är ett kommunalt ansvar och som är frivilligt, utan en tydlig plan hur dessa medel ska användas.

Det civila samhällets särart är dess förmåga att ta tillvara ideella krafters vilja att hjälpa andra. Syftet med Moderaternas ökade stöd är att ge de civilsamhällets aktörer större möjligheter att hjälpa och att stödet gynnar just de delar av verksamheten som möter de mest akuta problemen. Flyktingar som kommer till Sverige behöver både verktyg för att etablera sig i samhället, men också av civilsamhällets aktörer möjligheter till omsorg och social gemenskap. Utmaningarna vi står inför kan bara lösas genom att alla goda krafter i samhället samverkar. Det goda samhället skapar vi tillsammans.

Olof Lavesson (M),

ordförande Kulturutskottet

Eva Lohman (M),

ledamot Kulturutskottet