Det var i november 2014 som företaget Vasa Vind AB lämnade in sin ansökan om att få bygga en vindkraftspark tre mil väster om Överkalix. I höst kommer länsstyrelsen att ta ställning om projektet ska få grönt ljus. Planerna omfattar 125 vindkraftsverk.

På måndagen gick remisstiden ut. Under förmiddagen hade sju yttranden lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Norrbottens ornitologiska förening (NOF) underkänner vindkraftsbolagets ansökan och anser att den måste kompletteras innan beslut kan fattas.

Föreningen efterlyser bland annat en inventering av rovfåglar som fjällvråk och ugglor samt en detaljerad beskrivning över hur bilvägar ska dras för att försäkra sig att skyddsvärda platser som våtmarker och spelplatser för orre och tjäder inte ska förstöras.

"Hällbergsområdet med omkringliggande naturreservat och nyckelbiotoper är Överkalix mest värdefulla skogsområde. Den planerade vindkraftsparken innebär att en av landskapet Norrbottens finaste skogar är hotat", skriver NOF som hävdar att ansökningsområdet omfattar cirka 240 hektar nyckelbiotoper.

Föreningen vurmar särskilt för de två häckningslokaler för kungsörn som finns i området. Vindvals syntesrapport innehåller en rekommendation att kungsörnens boplatser ska ha minst tre kilometers radie till närmaste vindkraftverk. NOF vill gå ett steg längre och förespråkar en skyddsradie på sex kilometer.

Länsstyrelsen förväntas att fatta ett beslut under hösten 2017.