Två ansökningar om planbesked för Kåbdalis 1:2 och Kåbdalis 2:2 har nu behandlats av Jokkmokks kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. Förslaget till kommunstyrelsen som sammanträder den 11 september är att ställa sig positiv till inledande av planläggning.

– Kommunen är positiv till allt som byggs. Det har också byggts rätt mycket i både Kåbdalis och Kvikkjokk sista tiden, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson (S), om ansökningarna.

Skidanläggningen har ansökt om en ny detaljplan för exploatering av 100 hektar privatmark på Kåbdalis 2:2 med totalt 80 nya fritidshustomter uppdelat på två områden, cirka 100 nya husvagnsplatser, servicebyggnad, ett värdshus med restaurang och 40 nya bäddar samt en hotell i anslutning till befintliga restaurangen Kårleone med cirka 80 bäddar. Åtgärden innebär även en handelsgata mellan Kårleone mot det nya området där externa butiker ska kunna etablera sig. Totalt kommer 100 hektar mark att tas i området för skidanläggningens utökning.

Artikelbild

| Nöjd. Det är Robert Bernhardsson (S) kommunalråd i Jokkmokk över all nybyggnation som pågår eller är på gång i Kåbdalis.

NSD pratar också med den privata intressenten, som ansöker för Kåbdalis 1:2, som i nuläget vill förbi anonym.

– Skälet är att det ringt så mycket folk redan vad gäller tomterna. Jag har haft ett långt och bra samarbete med Gunnarstedts som äger skidanläggningen eftersom jag har mark som gränsar till deras skidanläggning. Vi har helt enkelt kommit överens om ett skifte, för att deras anläggning behöver min mark för att kunna etablera sig norrut.

Den privata markägaren som bor i Luleå vill bygga 47 parhus och 17 villor på marken Kåbdalis 1:2. Här handlar det om 10 hektar mark.

– Marken sluttar lite neråt och passar bättre för ändamålet med mina hus. Vi pratar nog inte om ett pemantboende utan husen ska nog mer ses som fritidhus. Det är svårt att uppskatta hur många bostäder det blir från början. Det finns många synergieffekter som berör oss liksom skidanläggningen som va och vägar fast vi har separata marker, säger markägaren.

Artikelbild

| VISIONER. Johan Gunnarstedt planerar att utöka skidanläggningen i Kåbdalis. Ett markområde till vänster om nuvarande backar har köpts. Där ska backar som ökar anläggningens yta med 70 procent anläggas. Två skidliftar och logimöjligheter ska också byggas. Planprocessen väntas ta två år och allt kan vara klart om 3-4 år, tror Gunnarstedt.

Området för detajplanerna ligger cirka sex mil söder om Jokkmokk. Den tilltänkta exploateringen skulle kunna medföra behov av utbyggnad av vattenverk, reningsverk och va-ledningar. Om kommunen är positiva till planarbetet så måste också Jokkmokks kommun inledningsvis ta ställning till om det nya området ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA eller inte.I en kommande planprocess behöver det också klarläggas vem som ansvarar och i så fall bekostar utbyggnad av VA-ledningsnät, samt övrig infrastruktur som exempelvis vägnät samt vem som ska vara huvudman.

I området finns också ett vattenskyddsområde.

Artikelbild

| Skidanläggningen. Här vill man bygga ut.

– Hänsyn och anpassningar behöver göras i plan för vattenskyddsområdet, säger planarkitekten Sigrid Segerström.

Johan Gunnarstedt, delägare i Kåbdalis Skidläggning tillsammans med Olov Gunnarstedt pratade om sina utvecklingsplaner redan för två år sedan.

Artikelbild

| privat mark. Här vill markägaren bygga fritidshus.

– Detaljplan är en början men nu siktar vi att kunna starta byggnationerna om två år.Det får ta den tid det tar. Just nu håller vi rita på hotellet. Utbyggnaden ska löpa successivt mellan 2-10 år, säger Johan Gunnarstedt.

Skidbolaget beräknar sina kostnader till 90 miljoner.

Artikelbild

| Pågående. Här bygger Kåbdalis redan i år ett nytt hus med sex lägenheter och ansluter fler tomter till va. Ytterligare tio hus är under uppförande.

– Det ligger mycket pengar i fastigheter och är inte inräknat kostnader för vägar och avlopp. Det är svårt att göra enskilda avlopp när kommunens vattentäkt ligger i närheten. Men det här går säkert att lösa, säger Johan Gunnarstedt.