Det finns inte tillräcklig studiero i vissa klasser på skolan. Uppdraget är att snabbt komma till rätta med det.

Skolinspektionens stora kontroll i Boden är nu klar.

Det är blandat resultat för de olika skolorna. Det finns en del att förbättra, men den skarpaste kritiken får Fria Emilia.

Artikelbild

Montage. Bilden på barnen är tagen i en annan skola än den i texten.

Utredarna konstaterar att skolan inte följer kraven på en skolmiljö som ger studiero.

Det har funnits liknande oro i andra klasser tidigare, men det har skolan lyckats åtgärda, enligt inspektionens utredning.

Rektorn har fått i uppdrag att besluta om konkreta åtgärder som ska genomföras omgående. Hon ska också göra uppföljningar av besluten med täta intervaller.

– Jag är övertygad om att vi blir klara med insatserna i god tid. Vi ser bland annat över omfördelning av resurser och ordningsregler, säger Marita Hammar, rektor.

Skolinspektionen konstaterar att det pågår ett förebyggande arbete på skolan för att främja elevernas lärmiljö och deras kunskapsutveckling, men intervjuer med personalen visar att det varit svårt att åstadkomma i vissa klassrum. ” I Skolinspektionens observationer framkommer också exempel där undervisning genomförs med mycket låg studiero, där en grundläggande ordning i klassrummet inte upprätthålls”, står det i beslutet. Slutsatsen är att skolan inte lever upp till kraven i skollagen.

I övrigt finns det ingen kritik mot Fria Emilia och i flera fall ligger skolan över medel i landet, till exempel när det gäller betygen för elever i årskurs nio.

Senast den 31 januari ska skolan ha genomfört åtgärderna. Samma dag ska det lämnas in en redovisning om vad som gjorts.

Övriga skolor som kontrollerats har fått godkänt eller påpekanden av mindre karaktär. Huvudmannen, kommunen, får i uppdrag att upprätta en plan för kränkande behandling vid Stureskolans grundsärskola, Björknäsgymnasiet, sektion 1, ska ordna med psykologisk kompetens i elevhälsans förebyggande arbete, privata Norrskenets skola får godkänt för det som ha gjorts för att skapa studiero och trygghet för alla elever.

Friskolan Tankeborgen i Svartlå samt fritidshemmet når upp till de krav som ställs på verksamheten. Detsamma gäller kommunala Harads skola. Däremot får friskolan Mimers brunn i Vittjärv påpekande om att det finns brister i fritidshemmets målinriktade arbete för att motverka kränkande behandling. Det blev en anmärkning, som inte behöver redovisas, men planen mot kränkande behandling ska upprättas årligen.