Det är en av Luleås privata tandläkarmottagningar som får kritik från Ivo, som under 2017 gör en nationell tandvårdstillsyn av just privata vårdgivare.

Ivo anser att det stora behandlingsrummet, som saknar skiljeväggar och där flera patienter kan behandlas samtidigt, riskerar att kränka patienternas integritet. Detta eftersom det finns en möjlighet att sekretessbelagda uppgifter överhörs av andra patienter.

Efter en kontroll av fyra patientjournaler kan Ivo konstatera att två patienter har fått rotbehandling utan att det först ställts en diagnos. Dessutom har rotfyllningarnas kvalitet inte kontrollerats med röntgen och därmed kan tandvården inte anses uppfylla kraven.

Mottagningen får ytterligare kritik för sitt arbete med journaler och dokumentation eftersom det i två patientjournaler saknades uppgifter om bettstatus, medan hälsodeklaration fattades i en annan.

Dessutom har vård och ekonomi dokumenterats i samma anteckning, trots att Ivo anser att de båda delarna ska separeras i journalen. Mottagningen har heller inte i tid upprättat den patientsäkerhetsberättelse som krävs enligt patientsäkerhetslagen.

I slutet av november ska genomförda och planerade åtgärder redovisas till Ivo.