Det var förvånande upptäckter som gjordes när dåvarande vd Sofi Bergdahl och hennes stab gjorde en genomgång av Bodenbos ekonomi. Ett resultat som den nya revisionsbyrån och jurister konfirmerade.

Undersökningen ledde till att styrelsen gjorde en polisanmälan i mars 2014.

Ledamöter och ersättare i styrelsen ska enligt uppgifter till Kuriren inte ha känt till innebörden i de olika kontrakt som stiftelsen skrivit med socialförvaltningen.

Om inte Skatteverket infört nya skatteregler för bostadsföretag så hade kanske oegentligheterna aldrig uppdagats.

Översynen innebar nämligen en genomgång av ekonomin flera år tillbaka i tiden.

Upptäckterna som gjordes skulle skaka om styrelsen och leda till oanade konsekvenser.

I dag är 14 personer från den tidigare styrelsen oroliga för att de ska bli personligen skadeståndsskyldiga och tvingas betala stora summor för åtgärder som aldrig borde ha genomförts.

Det var nu de två kontrakten som skrivits med socialförvaltningen hittades.

Bodenbo skulle föra över pengar årligen till socialförvaltningen som betalning för sociala tjänster. Styrelsen anlitade 2014 jurister för bedömning av avtalen. När ledamöterna insåg att de förmodligen var i strid med stadgarna för stiftelsen Bodenbo togs beslutet att stoppa alla utbetalningar och att det som betalats ut genom åren skulle krävas tillbaka.

När de här upptäckterna gjordes sattes dåvarande ordföranden i Bodenbos styrelse, Rasmus Joneland (V) i karantän.

De överföringar som gjordes till kommunen har dessutom dragits av i Bodenbos redovisning till Skatteverket. Efter att avtalen bedömts som regelvidriga har Bodenbo retroaktivt betalat in skatt.

Trots de här åtgärderna skrev revisorerna i sin rapport till årsredovisningen för 2014 att de inte rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen som satt det året.

Anledningen anges vara att styrelsen tog in en vikarie, Haqvin Svensson, för vd Sofi Bergdahl som skulle vara barnledig under en stor del av året. I själva verket arbetade hon i stort sett hela den tiden och Bodenbo stod med dubbla kostnader för vd- posten. ”Denna oaktsamhet har åsamkat stiftelsen väsentlig skada i form av tillkommande lönekostnader”, skriver revisorerna.

Den nya styrelsen som just blivit vald av fullmäktige höll med om att den gamla styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

Det slutgiltiga beslutet om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen 2014 kommer att tas av kommunfullmäktige inom kort.

Länsstyrelsen är den instans som granskar stiftelsers verksamhet. Revisorernas utlåtande ledde till att länsstyrelsen inledde en granskning.

Efter valet 2014 fick hela styrelsen från 2014 sluta, förutom Anders Granström (M). Sofi Bergdahl sades upp med omedelbar verkan.

Tio av de 14 som ingick i den tidigare styrelsen har i och med att länsstyrelsen inledde en undersökning anlitat en jurist.

Kuriren har sökt Sofi Bergdahl, hon meddelar att hon vill inte lämna några kommentarer.

karin.sjoberg@kuriren.se