Emma Tillberg säger att det handlar om ett gammalt ärende och att de handläggare som har arbetat med frågan inte längre finns kvar vid Skogsstyrelsen.

– Förvaltningsrätten och även högre instanser har inte prövat sakfrågan på grund av att överklagan kom in för sent, säger Emma Tillberg som också hänvisar till den prövning som gjordes år 2011 då Georg Strömbäck ville ha ersättning för ombudskostnader och tidsspillan för de kostnader han haft för att konsultera juridiskt biträde och den tidsspillan det inneburit.

I det brevet skriver Skogsstyrelsen att det enligt Lantmäteriet inte finns något servitut som ger Georg Strömbäck rätt att ta vägen över den fastighet där markarbetena pågick samt att Georg Strömbäck inte var ägare till grannfastigheten när skadan – "om det över huvud taget är fråga om en skada för ägaren" – inträffade.

– Ärendet är avslutat hos oss. Om det kommer fram nya omständigheter så tittar vi på dem, säger Emma Tillberg.

Georg Strömbäck skrev till tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) om saken.

– Statsrådets handläggare svarade att statsrådets uppdrag är att bestämma riktningen för myndigheternas arbete. Det var inget svar, säger Georg Strömbäck som också har skrivit till Maria Ellior, polisens nationella samordnare för kulturarvsbrott i oktober år 2016, kort efter det att de gått ut med nyheten att blåljus nu riktas mot fornminnesbrott.

– Jag har inte fått något svar, säger Georg Strömbäck.