I det ena fallet har föräldrarna under lång tid begärt att eleven ska få extra hjälp i skolan. Föräldrarna anger att de inte fått veta vad som krävs för att eleven ska få godkända betyg. Skolan vill att eleven går om 8:an. Anmälaren uppger enligt Skolinspektionen att skolan varken har gjort något åtgärdsprogram eller satt in något stöd.

I oktober 2016 genomfördes en utredning och ett åtgärdsprogram upprättades, men på grund av hög frånvaro har eleven kommit efter kunskapsmässigt.

Skolinpektionen anser dock att skolan måste göra en ny utredning där åtgärderna i åtgärdsprogrammet blir tydligare och mer konkreta. De bedömer inte att det tidigare åtgärdsprogrammet uppfyller författningarnas krav samt att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Det andra fallet rör en elev vars förälder flera gånger kontaktat rektor och begärt hjälp men utan att det hänt något. I slutet av maj fick föräldern ett e-postmeddelande om att eleven skulle behöva gå om årsskurs 8. Skolan ändrade sig dock och eleven började årskurs 9. Mamman anser också att skolan inte informerat tillräckligt.

Skolinspektionen bedömer att skolan inte utrett elevens behov av särskilt stöd på ett tillfredställande sätt. De åtgärdsprogram som upprättats innehåller också brister då de inte är tillräckligt konkreta och utvärderingsbara.

Senast den 13 november ska skolan vidta åtgärder så att elevernas rätt till särkilt stöd tillgodoses.