Villkoren som Försvarsmakten erbjuder är alldeles för dåliga för att tillräckligt många frivilligt ska välja soldatyrket. Det är den slutsats som måste dras av de dystra siffrorna som Försvarsmakten presenterar i Sveriges Radio (12/1).

För att förbanden ska kunna bemannas hade 3 500 behövt inleda grundläggande militär utbildning under 2017. Men endast 2 230 påbörjade utbildningen. Baserat på tidigare erfarenhet lär en fjärdedel välja att hoppa av. Det skulle innebära att knappt hälften av de soldater som behövs genomgår utbildningen med godkänt resultat.

Anders Åkermark, chef för Försvarsmaktens rekryteringsenhet, menar att orsaken bottnar i att det går för lång tid mellan besked om antagning och utbildningsstart. Men också att konkurrensen om potentiella rekryter hårdnar då man i större grad måste tävla med högskolor och arbetsgivare i andra branscher under rådande högkonjunktur. Dock räcker det att besöka Försvarsmakten hemsida för att mer uppenbara skäl ska framträda tydligt.

Den som påbörjar militär grundutbildning efter den 1 januari 2018 får en dagersättning på 146 kronor. Det motsvarar 4 380 kronor i månaden. Utöver detta utlovas en utbildningspremie, som är lika stor som dagersättningen under utbildningstiden, fast bara under förutsättning att grundutbildningen avslutas med godkänt resultat. Därefter kan rekryterna se fram emot en ingångslön på 19 000 kronor i månaden.

Bristen på personal utgör det mest trängande behovet för Försvarsmakten. Enligt Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 kommer mer än en tredjedel av dagens officerskår att gå i pension fram till 2025. Överbefälhavare Micael Bydén har varnat för effekterna när den kvarvarande personalen under lång tid pressas alltför hårt (SvD 6/12). Behovet att öka en minskande personalstyrka är redan akut och växer dag för dag. Nya soldater måste utbildas för att fylla krigsorganisationen.

Samtidigt är erfarenhetsglappet mellan de högre officerarna som nu går i pension och de yngre rekryterna alltför stort för att en ny generation ska klara att fylla skorna i de mer kvalificerade vakanser som snart uppstår. Det går därför inte att nog understryka brådskan i att skyndsamt få fart på rekryteringen. Annars står Försvarsmakten snart utan återväxt på vital nyckelkompetens på högre nivåer.

För att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter behövs soldater med rätt kompetens, i rätt kvantitet och med rätt tillgänglighet. Bättre arbetsvillkor och löner är ett måste om vi ska nå dit.