"En gruva innebär att giftiga ämnen frigörs, en gruvdamm läcker alltid, med följd att gifter förr eller senare kommer att spridas vidare ut i det omgivande vattensystemet. Piteälven, klassad som Natura 2000 med särskilt skyddsvärd natur, betyder i sammanhanget tydligen ingenting", säger gruppen. Man pekar på att naturreservatet Storforsen med sina 150 000 besökare årligen, ligger bara dryga milen från den planerade gruvan. Riksintresset rennäringen anses från kommunens sida inte heller tillräckligt angeläget att värna, trots att den är både hållbar och utvecklingsbaranför miljögruppen.Länsstyrelsen har gått emot planerna och avråder från verksamheten bl a på grund av stor miljöpåverkan, noterar gruppen.

Miljögruppen Pite Älvdal ordnar på tisdagen ett informationsmöte och kombinerad fältforskningsstudie i samverkan med Teknovetenskapliga forskargruppen, Uppsala Universitet och ett pågående fältforskningsprojekt om vattenresurser och dammsäkerhetsfrågor ”Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara framtider i Sápmi.” Projektet och gruppen leds av Filosofie doktor May-Britt Öhman, socioteknisk dammsäkerhetsexpert. Övriga deltagare är Eva-Lotta Thunström, teknologie doktor och docent i vattensäkerhet, samt lektor i mark- och vattenteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, samt Ida Jansson, teknologie doktor i strömningslära.

– Vi är oroliga för vad en gruva kan innebära. Utsläppen från den nedlagda gruvan har haft och fortsätter tyvärr att ha, allvarlig påverkan på vattnet i området, säger Margaretha Johansson i Vistbäcken, en av talespersonerna för Miljögruppen Pite Älvdal.