Logga in

Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

The man from Tornio valley/Мужчина Торнедаля

Meänmaa  

Bengt Pohjanen

The man from Tornio valley

The man from Tornio valley
From 1845
Has been dancing on the golden flour of the sky
and has been shedding his tears in rapid currents,
Laughing and talking,
He has been,
And has called God a parent of heaven.

The man from Tornio valley
Is described
In Olavus Magnus travel guide
From 1500-hundred,
He walks in colourful clothes,
Bathes in the sauna with the opposite sex

And makes deals
With people from many countries.

A woman from Tornio valley
In Terra Feminarum
chased men up in the trees,
used them for breeding
And then ate them all up.

She is described
In Kalevala,
Where she ravages and rules
While the men
Serve her obediently.

 

Where have you been 
The last thousand years?

The man from Tornio Valley
And the woman,
Who, as they relate today,
are fictional
politicised spirits.

When the man from Tornio valley dies,
He whispers like 
Lars Levi Laestadius:
"What a beautiful lady
To have come through this village?"

Translation: Natalia Hedlund

 

Бенгт ПохьяненМужчина Торнедаля

 

Мужчина Торнедаля
С 1845 года
Танцевал на золотом паркете небес
И проливал бурные потоки слез,
Смеялся и рассказывал,
Был то мужского, то неопределенного пола,
И называл Бога родителем поднебесья.

Мужчина Торнедаля
Описан
В путеводителе Улавуса Магнуса
1500-х годов,
Он ходит в цветных одеждах,
Парится в бане с противоположным полом,
И совершает сделки
С заграничными торговцами.

Женщина Торнедаля,
В Земле женщин - Terra Feminarum,
Загоняла мужчин на деревья,
использовала их для размножения,
А потом съедала.

Она описана
В Калевале,
Где она правит и буйствует,
В то время как мужчины
Прилежно ей служат.

 

Где же вы были 
Последнее тысячелетие,

Мужчина Торнедаля
И женщина,
Которых сегодня считают
Вымышленными
политизированными духами.

Умирая, мужчина Торнедаля,
шепчет, 
Подобно Ларсу Леви Лестадиусу:
"Какая красавица
Посетила это село?"
Перевод Натальи Хедлунд

 

 

Älska livet/Rakastaa elämää

Meänmaa  

I dessa dagar känns det trösterikt att
ta del av och få en inblick i den estniske författaren
Jaan Kross’ liv och gärning.
Åtta år skyfflade han kol i kommunisternas Gulag,
övertygad om att livet är starkare än döden.
Att demokratin besegrar kommunismen.
NKVD är borta. Gestapo väck. KGB borta.
Kommunismen påstås vara död,
även om ingen sett liket,
för att citera Kross kollega Lennart Meri.
Det är farligt att leva.
Men han älskade att leva och berätta.
”I socialismen förlorar människan först
lusten att arbeta.
Sedan förlorar hon lusten att leva”, sade han.
Han visste vad han talade om.
Det var inget läger med fyra mål mat
om dagen han varit på.

 

Näinä päivinä oon lohtuulista
tutustuen ottaa ossaa eestläisen kirjailian
Jaan Krossin elämästä ja työstä.
Kaheksan vuotta se loi kolia
komunistien Gulagissa,
varmana siittä, ette elämä voittaa kuoleman.
Ette temokratii voittaa komunismin.
NKVD oon poijessa. Gestapo kans. KGB poijessa.
Sanothaan, ette komunismi oon kuolu,
mutta oonkos kukhaan nähny ruumista,
kyssyy Krossin koleka, Lennart Meri.
Se oon vaaralista ellää.
Mutta Kross rakasti elämää ja tarinaa.
”Sosialismissä ihminen ensin menettää halun tehä töitä.
Sitte se menettää halun ellää”, se sano.
Se tiesi mitä puhu.
Ei se ollu leirissä,
missä oli ruokaa neljä kertaa päivässä.

Friheten/Vaphaus

Meänmaa  

Friheten är en dagligvara,
den kan visst förvaras i frysbox,
så länge det inte blir strömavbrott.

Vaphaus oon kulutustavaraa,
jota kyllä saattaa pakastimessa säilyttää
niin kauon ko sähkö ei mene.

 

Kriminalisera diktandet

Meänmaa Kriminalisera diktandet

Jag bläddrar i gamla nummer av
Bonniers Litterära Magasin.
Lars Gustafsson var redaktör på 60-talet och en bit in på 70-talet.

För 55 år sedan utkom Ing-Marie Erikssons roman Märit.
Hon fälldes för förtal i både rådshusrätt och hovrätt.
Lars Gustafsson skrev att att man "kriminaliserat diktandet".

Våld mot författare och journalister är alltid dubbelmord,
sade Björn Linnell i ett TV – inslag den 23.1.2007.

 

 

Rikolistaa runnouen

Mie kattelen vanhoja Bonniers Litterära Magasin.
Lars Gustafsson oli toimittaja 60-luvula
ko Ing-Marie Erikssonin romaani Märit
tuli ulos, 55 vuotta aikaa.
Hänet tuomithiin raastuvassa ja hovioikeuessa sakhoin
kunnianloukkauksesta.

Lars Gustafsson kirjotti, 
ette oon rikolistettu runnous.

Entinen Penin puhheenjohtaja, Björn Linnell
sano TV:ssä 23.1.2007, ette väkivalta 
kirjailijoita ja surnalistia vasthaan oon tuplamurha.

 

 

 

Groucho Marx

Meänmaa  

Detta citat kan i dag vara 
lika aktuellt om inte mer än 1947:

"Käre Abel,
Jag skulle tro att bifogade artikel
är tillräckligt obildaad för din tidning.
Hälsningar 

Groucho Marx den 7 juni 1947"

 

"Hyvä Abel,

Luulisin liitheenä lähätetyn artikkelin
olevan tarpheeksi sivistymätön sinun avisille.

Terhveisiä

Groucho Marx 7. kesäkuuta 1947"

Samma minoritet/Sama minuriteetti

Meänmaa  

Vi påstås tillhöra samma meänkieli minoritet,
vi som har meänkieli som modersmål,
och de som har svenska,
trots att vi inte ens bor på samma planet,
inte heller känner vi till varandras erfarenheter
från vår barndom, från skolan, från våra resor och berättelser!
Folkviljan har visst så beslutat
och folkviljan är definierad av
våra nya herrar och minglande damer.

 

Met kuulema kuuluma samhaan minuriteethiin,
met, joittten äitinkieli oon meänkieli
ja net, joitten äitinkieli oon ruotti,
vaikka met emmä asu samala planetalla
emmäkä tunne toisten kokemuksia
lapsuuesta, koulusta, matkoista ja praatista!
Kansantahto vishiin määräny,
kansantahon oon määränheet meän herrat ja malliset.

 

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar