Ett gäng etermediaveteraner, organiserade i Radions och Televisionens pensionärsklubbs lokalavdelning i Luleå, har nyligen gett ut en skrift om lokal och regional radio i Norrbotten från 1950-talet till nutid. Författarna är överlag väl orienterade i ämnet, de flesta med erfarenheter från årtionden. Thorsten Åhlander har skött redaktörskapet. Kanske skulle han ha varit strängare med att förhindra faktaupprepningar i de många korta bidragen och dessutom kunde dispositionen av verket ha gjorts mer genomtänkt.

Den röda tråden i framställningen är radioredaktionernas uppbyggnad och förändring samt radions skildring av samhällsutvecklingen i Norrbotten, regionalt och lokalt. De som skriver har själva varit journalister och därför ligger betoningen på de journalistiska ambitionerna speciellt. Att i alla avseenden ligga nära lyssnarna, med allt vad det innebär, tycks ha varit vägledande.

De områden som speglats kan knytas till sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska sammanhang. För att undvika enkelspårighet har det varit en strävan att betona hur olika faktorer samverkat. Norrbotten har haft en intressant utveckling under hela den lokala radions tid, samhällsomvandlingen har varit genomgripande. Areella näringar och industri, inland och kustbygd, landsbygd och tätort, alla har sin speciella historia.

Impulser bakom samhällsförändringar, mestadels tvingande, för stunden sällan lockande, kommer i stort sett alltid utifrån. Förmågan att hantera impulserna ligger däremot hos det bestående samhället, alltså lokala strukturers anpassningsförmåga. För att förstå, och eventuellt styra, händelseutvecklingen krävs orsak-verkananalyser. Från senare delen av 1950-talet har den lokala radion haft stor betydelse för att upplysa om, och ur olika synvinklar belysa, samhällsproblem av skilda slag, deras orsaker och konsekvenser.

Normförändringarna har varit stora och djupgående i Norrbotten senaste dryga halvseklet, folkomflyttningar, ändrade försörjningsmönster och ideologiska föreställningar, har varit viktiga orsaker. Ett hårdhänt omvandlingstryck blir hanterbart, och mindre smärtsamt för de berörda, om människors förståelse och handlande vägleds av upplysning. I djupaste mening är det i detta lokalradions samhällsuppdrag har legat.

Lokalradions betydelse under årtionden tål att tänka på i vår tid med ”fake news”, twittrat skvaller, obestyrkta påståenden och manipulation. Det är motsatsen till upplysta, allsidiga analyser, demokratisk dialog och konstruktiv kunskapsuppbyggnad. Den lokala radion visar public serviceuppdragets styrka.