Den 5 september fick ledamöterna i plan- och tillväxtkommittén första gången information om planerna av Johan Wirtala, avdelningschef på Fysisk planering. Av konceptförslaget som är märkta "hamnen" och daterade till den 22 mars 2018 framgår att en icke namngiven byggherre vill uppföra fyra flerbostadshus i den nuvarande hamnbassängen mellan Tages bro och stadshuset.

Skisserna är framtagna av Arkitekthuset monarken och visar lägenheter som står på trädäck ute i vattnet.

"Intern remiss är skickad till berörda tjänstepersoner inom kommunen och nio yttranden har inkommit. Övervägande del av de som yttrat sig är tveksamma till ansökan", står det i plan- och tillväxtkommittén från den 7 november 2018.

Även om ledamöterna i plan- tillväxtkommittén är tveksamma till förslaget med hänvisning till att det strider mot översiktsplanen anser man att det är viktigt att vidare undersöka förutsättningarna. Ärendet överlämnas därför till kommunledningsförvaltningen för beredning. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tar sedan ställning till om man ska gå vidare med markanvisningen eller inte.

När PT begär ut markanvisningsansökan blir svaret att inga handlingar är registrerade. Avdelningschefen Johan Wirtala vill inte lämna ut namnet på den byggherre som står bakom de spektakulära planerna med hänvisning till att det är konfidentiellt.

"Förhoppningsvis kan jag lämna ut information i slutet på veckan eller så dras den tillbaka före den blir officiell", meddelar Johan Wirtala.

Inte ens ledamöterna i plan- och tillväxtkommittén vet vem som står bakom förslaget.

– Det har hemlighållits för oss. Det var väldigt hysch-hysch om det där, säger Karl-Erik Jonsson (M), en av två oppositionspolitiker som var med på det senaste mötet.

Men oavsett exploatör så tycker han projektet är spännande.

– Vi har sagt att det är värt att gå vidare med granskningen, det är ett intressant projekt, säger han.

Det framgår av planerna att det tilltänkta bostadsområdet nu används som parkområde, småbåtshamn, gång- och cykelväg samt parkeringsyta för allmänhet och personalparkering. Vid ändrat användande krävs ny detaljplan. I översiktsplanen är området angett som riksintresse för friluftsliv och kustturism samt närnatur–strövområde och närnatur av särskild betydelse.