2012 fick Boliden tillstånd av Mark- och miljiödomstolen i Umeå att tömma dammsjön vid den gamla Lavergruvan utanför Älvsbyn. Anledningen var att dammen var i ett så dåligt skick att det fanns risk för dammbrott. Men i tillståndet fanns tre villkor, varav ett var att lämna in en kontrollplan till länsstyrelsen senast tre månader innan arbetet påbörjades.

Efter att ha mottagit synpunkter från en markägare nedströms från Laverdammen som tyckt att vattendraget Gråbergsbäcken såg förorenat ut genomförde länsstyrelsen ett tillsynsbesök vid gruvan den 16 oktober 2014.

Då framkom det att Boliden hade påbörjat sina arbeten tidigare under sommaren, utan att ha lämnat in någon kontrollplan. Därför anser länsstyrelsen att det föreligger misstanke om otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken och anmäler detta till Polismyndigheten i Norrbotten.

Mellan åren 1936 och 1946 bröts knappt 1,4 miljoner ton malm i Lavergruvan, främst koppar men även guld och silver. Malmen anrikades på plats, vilket genererade så kallad anrikningssand, som deponerades i en dalsänka nedströms från verket.

Den stora mängden anrikningssand gör att länsstyrelsen vid tidigare tillsyner bedömt föroreningsnivån som hög, och att det utgör en mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

Dagen efter länsstyrelsens tillsyn den 16 oktober kom Boliden in med ett förslag på kontrollprogram. Där identifierades bland annat risken att uppströms liggande områden kan transportera partiklar till efterbehandlade områden, men innehöll även förslag på utökade provtagningar.