Bodens kommun överlät fastigheterna uppe i Storklinten 2006 till SkiCap som drivs av ett privat företag. Man har också nyligen beviljats ett treårigt anläggningsbidrag på totalt nio miljoner för driften av Bodens kommun. Verksamheten har sista åren exploaterat ett antal byggnadstomter. SkiCamp har nyligen i samarbete med Bodens kommun tagit fram en framtidsvision. I den nämns behovet av en förbättrad avloppsreningsanläggning. Behovet av åtgärder inom befintliga va-anläggningar var känt redan vid tiden för fastighetsöverlåtelsen.

Men Storklinten som i dag har en enskild va-anläggning finns inte med i den långsiktiga VA-planen som Bodens kommun antog 2016 och som rör åren 2016-2027 och som tar upp framtida utökning för VA-utbyggnadsområden. Skälet till det är att visionsplanen togs efter va-planen. Framtidsvisionen pekar dock på att Storklinten har ett långsiktigt behov av en VA-försörjning.

Kommunen har ett ansvar att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp enligt vattentjänstlagen.

Artikelbild

| Stöd. Storklintken går fortfarande med förlust och Peter Engström, Storklinten Liftsystem AB, begär att driftbidraget som kommunen betalat ut de tre senaste åren ska förlängas ytterligare tre säsonger.

Det grundläggande motivet är att skydda människors hälsa och/eller miljön. Enligt praxis är den avgörande faktorn en samlad bebyggelse där en grupp av mer än 20-30 hus i flera tidigare fall ansetts nödvändigt för att överväga va i ett område. Verksamhetsområde beslutas i sin tur av Bodens kommunfullmäktige. Om en framtida detaljplaneläggning och bostadsbyggande sker är det normalt att verksamhetsområdet utökas eller revideras efter särskild behovsprövning och politiskt beslut.

Va-försörjningen i Storklinten har tidigare utretts.

Utifrån tidigare utredningar dras slutsatsen att en lokal VA-försörjning kan förutsättas vara bästa lösningen, det vill säga anslutning till Svartlå är inte aktuellt. I förstudien som genomförts och som redovisats i tekniska utskottet beräknas flödet på avloppsrening vara tre gånger större än dagens flöde. Det innebär att investeringar i nya fällningsdammar, nytt vattenverk inklusive reservoar samt desinfektion, huvudledningsnät och pumpstationer kommer krävas. Även vattentäkten måste skyddas.

Kostnad for nödvändiga utredningar, projektering och anläggande av VA-system är svårbedömd. En mycket grov uppskattning pekar på investeringar i storleksordningen 25 miljoner kronor. Förslaget från tekniska utskottet är att Bodens kommun delfinansierar VA-utbyggnaden genom investeringsbidrag och via anläggnings- och brukningsavgifter. Det har kommunstyrelsen godkänt.