I ett öppet brev ställt till universitetets styrelse kritiserar fyra professorer det sätt på vilket universitetet marknadsför sig och sina utbildningar. Brevet har undertecknats av Anders Grennberg som är biträdande professor i signalbehandling, förre rektorn och professorn Torbjörn Hedberg, Nils-Erik Molin, professor i experimentell mekanik och Lennart Gustafsson, biträdande professor i elektroteknik. <br>I brevet till styrelsen hävdar de att universitetets civilingenjörsutbildning är i djup kris och att det beror på åtgärder som universitetet självt är ansvarig för, eller rättare sagt bristen på åtgärder. <br> ? Vi anser att universitetet totalt misslyckats med marknadsföringen av civilingenjörsutbildningen, säger Anders Grennberg. <br>Fått konsekvenser<br>Professorerna pekar på att universitetet hårt marknadsför arenasatsningen på sin hemsida, i det tryckta informationsmaterialet och i annonserna i dagspressen. Att det fortfarande bedrivs traditionell civilingenjörsutbildning på universitetet är inte lika lätt att läsa sig till menar de bekymrat. <br>Och det har redan fått konsekvenser för antalet sökande till civilingenjörsutbildningarna hävdar professorerna. <br> ? Vi har fått en väldigt kraftig minskning av sökandetrycket. Vår andel av förstahandssökande har minskat från sju procent till fyra procent. Minskningen satte igång för två år sedan när arenorna började marknadsföras, säger Anders Grennberg. <br>Det är framförallt de sökande från Sverige söder om Skellefteå som fallit bort. Under 1980- och 1990-talet kom två tredjedelar av teknologstudenterna från området söder om Skellefteå. Hösten 2001 var det 63 procent av teknologerna som kom söderifrån men i fjol var det bara 27 procent. <br>Räcker inte att locka<br>Professorerna kräver att det inför nästa års antagning görs extraordinära satsningar på information för att marknadsföra civilingenjörsutbildningen i Luleå. För att utbildningen långsiktigt ska överleva räcker det inte med att locka studenter från Norrbotten och norra Västerbotten menar professorerna kritiskt. <br> ? Resultatet av det här om det fortsätter är att på några års sikt får vi lägga ned den högre tekniska utbildningen. Det går inte att driva en teknisk utbildning med en antagning på fem?tio studenter om året, säger Anders Grennberg bekymrat. <br>Utbildning hotas<br>I förlängningen hotas doktorandutbildningen när civilingenjörsutbildningarna inte lyckas locka nog många studerande hävdar han vidare. Forskningen inom den tekniska fakulteten får stora svårigheter att hävda sig i konkurrensen och 30 års ansträngningar att bygga upp en fullvärdig teknisk högskola i Norrbotten kommer att spolieras hävdar professorerna. <br>Anders Grennberg säger att man tidigare fört fram sina kritiska synpunkter såväl till universitetets rektor Ingegerd Palmér som till tekniska fakulteten och Erik Höglund. <br> ? Vi har blivit helt avvisade av ledningen, säger han. <br>Nu vänder de sig därför till universitetsstyrelsen med sin kritik. <br> ? Oss har de svårt att komma åt. Vi går ju i pension om något år, säger Anders Grennberg. <br>Han hävdar att yngre personer riskerar att bli trakasserade om de framför sin kritik. Det kan handla om missade befordringar, uteblivna resestipendier och annat. <br> ? Oss gamlingar rår man inte på. Vi är inte rädda att säga vad vi tycker, säger Anders Grennberg. <br>