Två studier är tidigare gjorda gällande Malmbanans kapacitet med inriktning på Kiruna-Narvik. En av dessa pekar ut banavsnittet som mest ansträngt på Malmbanan med nära 80 procents kapacitetsutnyttjande 2015.

Sträckan bedöms som ett "instabilt system med kapacitetsbrist och stora problem med att utföra underhåll".

-  Båda utredningarna har egentligen pekat ut behovet av dubbelspår på medellång sikt, säger Anders Wahlberg, långsiktig planerare på Trafikverket. Trafiken ökar hela tiden.

Varianter
En fördjupad så kallad åtgärdsvalsstudie är påbörjad för banavsnittet, en uppföljning till en av de tidigare utredningarna. Nya studien ska se över alla tänkbara varianter.

-  Norrmännen har på gång en studie motsvarande sin del. Det pågår dessutom ett jobb att förlänga de två sista mötesstationerna, Kaisepakte och Rensjön, på svensk sida. I Norge görs samma sak med deras två återstående.

Förlängning
Norska Jernbaneverket fick nyligen investeringsmedel på motsvarande 1,8 miljarder i svenska kronor räknat via nationella transportplanen. Pengarna gällde upprustning av norska delen, Ofotbanen. Merparten går till förlängning av mötesstationer och satsas 2014-2017.

Nya svenska utredningen ska dels ta fram bättre kostnadskalkyler, dels granska vilka delar av banan som först ska förses med dubbelspår. Det kan finnas banavsnitt som bör prioriteras av olika skäl. Utredningsorganisationen håller just nu på att byggas upp och arbetet inleds på allvar under maj månad.

Under hösten kan vissa preliminära resultat presenteras, men helt klar blir inte studien förrän 2014.

Fingervisning
Utan att föregå utredningen ger Anders Wahlberg en fingervisning om kostnaderna. Dubbelspår kan kosta tio-tolv miljarder kronor att bygga mellan Kiruna-Narvik. Dock är inte allt kopplat till dubbelspår, utan knutet till exempelvis byte av signalsystem som ändå måste göras.

-  Kostnaden är räknad på en tioårsperiod. Man kan nog inte bygga allt på en gång. Vi får troligen ta sträcka för sträcka.

Att få loss pengar i en klump för dubbelspår Kiruna-Narvik anses orealistiskt.