I juli 2013 kom ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, efter en inspektion av arbetsmiljön för personal inom hemtjänsten och för enhetscheferna inom samma område. Hälften av enhetscheferna hade redan utvecklat hälsobesvär och led av sömnproblem, magont och huvudvärk. De ansåg att deras symtom hängde ihop med deras arbete. 83 procent upplevde att jobbet skedde under tidspress och 67 procent kände sig dessutom hindrade från att göra arbetsuppgifter som de ansåg vara nödvändiga. Inspektionen visade också att det fanns samarbetsproblem mellan enhetscheferna och mellan enhetscheferna och deras arbetsledning.

Läs mer: "Vi blev piskade nedåt"

Det fanns brister i förtroendet, kommunikationen och delaktigheten. Risk fanns för att enhetscheferna skulle utveckla psykisk ohälsa på grund av den psykiska arbetsbelastningen, bedömde Arbetsmiljöverket.

Orsaken var att många förändringar hade genomförts under kort tid, något som hade lett till ökad arbetsbelastning för enhetscheferna. De saknade förståelse för sin situation och tyckte inte heller att de fick något stöd. Inspektionen visade också att en del av enhetscheferna hade hälsobesvär som hängde samman med stress, som högt blodtryck, yrsel, sömn- och magproblem. Arbetsmiljöverket varnade för allvarliga följder av detta och slog fast att bristerna i arbetsmiljön måste identifieras och åtgärdas.

Verket krävde en granskning av ledarskapets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och hur samarbetet mellan enhetscheferna och deras arbetsledning fungerade. Kravet på arbetsgivaren, alltså socialförvaltningen vid Kiruna kommun, var att ta fram en plan för åtgärder och att en utomstående resurs skulle delta i undersökningar och riskbedömningar på arbetsplatsen. Kommunen svarade att handlingsplaner skulle tas fram och delges verket vid nästa besök, i oktober. En risk- och konsekvensanalys gjordes också.

2016 var det dags igen. En ny inspektion gjordes och i januari 2017 slog Arbetsmiljöverket fast att bristande kommunikation, delaktighet och förtroende fortfarande präglade arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs på ett närmast identiskt sätt som i inspektionsmeddelandet från 2013. "Arbetsmiljöverket bedömer att förhållandena är förenade med sådana psykiska påfrestningar att det finns risker för att chefer utvecklar ohälsa". Verket bedömde då att åtgärder behövde vidtas, beträffande stöd och ledning i arbetet för enhetscheferna. Även denna gång ställde verket krav på en handlingsplan för planerade åtgärder från arbetsgivarens sida. Arbetsgivaren svarade med ännu en omorganisation, som nu håller på att genomföras.