Det antagna bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2015 är vägledande för arbetet med den strategiska översiktsplanen och påverkar bebyggelseutvecklingen inom Bodens kommun. I det programmet säjs också att kommunen ska föra en aktiv markpolitik. Detta bland annat genom att sälja och köpa mark utifrån behov och efterfrågan. Den fastighet Boden Svartbyn 7:46 som kommunen nu köpt av kyrkan är en obebyggd skogsfastighet på 199 hektar varav 165 hektar skogsmark. Kommunen köpte fastigheten eftersom man i dagsläget har en förhållandevis liten markreserv. Köpeskillingen för marken på 5,5 miljoner grundar sig på en opartisk värdering. Förvärvet avses att genomföras som en fastighetsreglering vilket innebär att områdena överförs till en av kommunen ägd fastighet.