Inspektionen, som gjordes 8 november, visar på en rad brister som kan leda till att anställda kan skadas eller drabbas om ohälsa.

1 Schemaändringar. Kortare men fler arbetspass har lett till att anställda upplever att det blivit svårare att få längre ledigheter, vilket kan leda till ohälsa. Verksamheten måste därför se över vad som kan göras för att motverka detta.

2 Ensamarbete. Under helger och kvällar tvingas anställda ibland hantera larm, ta emot patienter etcetera ensam. Då många män slutat och många av de nya är oerfarna eller saknar utbildning ser Arbetsverket att personal kan komma till skada, varför en riskbedömning måste arbetas fram. Vidare krävs att åtgärder vidtas för att förebygga att personal drabbas av hot/våld. Dessa ska tidsplaneras och där det ska framgå vem som ansvarar för att åtgärder verkställs.

3 Riskbedömning. Det saknas rutiner för fortlöpande bedömning av patienters psykiska mående, vilket kan leda till att personal kan utsättas för våld eller hot. Enheten måste därför ta fram rutiner där det framgår vilken metod som ska tillämpas, i vilka situationer och hur ofta riskbedömning av patienter ska ske.

4 Lokalerna. Det saknas bland annat reträttmöjligheter och när det är mörkt ser de anställda inte de patienterna på rastgården, vilket kan leda till att anställda riskerar att skadas. Verksamheten krävs på en riskbedömning och på att åtgärder vidtas för att förebygga. Även här ska det framgå vem som är ansvarig för att det planerade blir av.

5 Introduktion. Krav ställs på att det ska framgå vilka kunskaper nyanställda behöver och vem som ska sköta introduktionen av dem. Den som ska "lära upp" måste också ges tid till det. Otillräckliga kunskaper om jobbet leder till ökad belastning och onödiga psykiska påfrestningar, enligt Arbetsmiljöverket. Rutinerna ska vara skriftliga.

6 Stöd. Arbetet är många gånger förenat med psykiska påfrestningar, varför verket anser att personalen regelbundet måste få tillgång till stödperson för att kunna få "prata av sig". Krav ställs också på att funktionen, med rätt kompetens, finns utanför arbetsgruppen.

Förutom att krav ska tillgodoses vill verket veta hur anställda och skyddsombud varit delaktiga i de åtgärder som vitagits. Arbetsmiljöverket vill ha svaret från Region Norrbotten senast 18 mars.