Under sommaren har neddragningar av vårdplatser lett till ett mycket högt tryck på akutmottagningen och ständiga överbeläggningar på Sunderby sjukhus. Kommunernas oförmåga att ta hem färdigbehandlade patienter har förvärrat situationen ytterligare. Vi känner tyvärr igen detta alltför väl från de senaste åren.

Det är inte bara under sommaren eller inom akutvården som personalen utsätts för orimligt hög arbetsbelastning och patienter och deras anhöriga får utstå lång väntan och onödigt lidande. Problemen kvarstår numera året runt och drabbar även primärvård och kommunal sjukvård och omsorg.

Politiker och tjänstemän försäkrar allmänheten om att patientsäkerheten inte är hotad. Men ekvationen går inte ihop. Akuten är överfull och patienter blir liggande i många timmar. Planerade behandlingar skjuts upp så länge att patienter tvingas söka akut, med större risker och ökat lidande som resultat. Patienter skrivs ut för tidigt och återkommer i dåligt skick. Erfaren vårdpersonal slutar på grund av utmattning och med dem försvinner trygghet och kompetens. Det är inte patientsäkert eller hållbart.

Vårdpersonalen strävar efter en vård som ser till hela människan och som främjar hälsa. Verkligheten däremot handlar alltför ofta om att släcka bränder vilket lämnar en känsla av otillräcklighet: har någon fått vänta alldeles för länge på smärtlindring, undersökning, information eller tröst? Så ska det inte behöva vara.

Över hela landet bildas nu nätverk av vårdpersonal av olika kategorier, patienter och anhöriga under den gemensamma parollen "Slut på rean - En annan vård är möjlig". Den 4 september anordnas en riksomfattande manifestation för patienters rätt till en jämlik och tillgänglig vård och för att vårdpersonal ska få en hållbar arbetsmiljö.

I Luleå hålls en manifestation klockan 14.00 vid Gula paviljongen. Nu är det dags att ansvariga politiker och tjänstemän lyssnar till oss som arbetar inom vården, till oss patienter och till oss anhöriga.

Vi anser att de ska:

• Erkänna att läget inom vården är mycket svårt med uppenbara risker för patienterna. Vi kräver färre patienter per sjuksköterska. Vi kräver att stängda vårdplatser ska öppnas.

• Erkänna att vårdpersonalens arbetsvillkor är orimliga. Vi kräver en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete, adekvat löneutveckling över arbetslivstid.

• Förklara för invånarna att en god vård inte kan upprätthållas med nuvarande resurser och organisation. Vi kräver lika vård för alla.

• Presentera en plan för hur krisen ska hanteras kort- och långsiktigt.

• Möta vårdpersonalen och patientföreningar öga mot öga utan att informationen ska filtreras via mellanchefer och landstingsledningar.

För att nå fram med budskapet behöver vi vara många som samlas. Vårdpersonal, patienter och anhöriga, alla ni som tror på att en annan vård är möjlig, kom den 4 september!

Nätverket Slut på rean – En annan vård är möjlig (Luleå)

Anna Lång,

leg sjuksköterska, Sunderby sjukhus

Viveca Nording,

leg sjuksköterska, Sunderby sjukhus

Sara Turtola,

leg sjuksköterska spec intensivvård, Sunderby sjukhus

Mats Eliasson,

professor i medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, överläkare medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Ingela Johansson,

leg barnmorska, Sunderby sjukhus

Maria Joelsson,

specialistläkare internmedicin, Sunderby sjukhus

Inga-Lill Ideblad,

leg barnmorska, Sunderby sjukhus

Erica Ohlsson,

leg sjuksköterska, anestesisjuksköterska, Sunderby sjukhus

Nina Savelius,

leg sjuksköterska, Sunderby sjukhus

Lena Nygren,

leg. barnmorska, Sunderby sjukhus

Julia Lundgren,

leg sjuksköterska, Luleå kommun

Heidi Carnudd,

leg sjuksköterska, Luleå kommun