Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har haft uppe ärendet men valt att lämna det utan eget

yttrande. Kommunfullmäktige beslutade förra året att Arbetsmarknadsförrvaltningens

driftsöverskott skulle överföras som tilläggsbudget i år för att finansiera integrationsprojekt. Möjligheten för olika föreningar att söka bidrag till integrationsprojekt har skett dels genom annonsering dels genom direktkontakt med tidigare anordnare av dessa projekt. Endast tre ansökningar kom in från BBK Fotboll, ABF Norr samt Bodens Hockeyförening. BBK Fotboll fick i april bifall på ansökan om bidrag med 453 000 kronor till integrationsprojektet Boden

öppet för alla. Under 2016-2017 har Arbetsmarknadsförvaltningen med stöd av det tillfälliga flyktingstödet beviljat bidrag till cirka 20 integrationsprojekt med en bredd av aktörer inom civilsamhället. Att det i år kommit in färre ansökningar om

bidrag kan förklaras av att det skett nedläggning av asylboenden utanför centralorten där fanns flera aktiva föreningar med integrationsprojekt. Men att även att vissa föreningar i år ansökt och via Länsstyrelsen beviljats bidrag till integrationsprojekt. Arbetsmarknadsförvaltningens ursprungliga förslag till beslut var att näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen att bifalla Bodens Hockeys ansökan om bidrag med 495 000 kronor och ABFs ansökan på 500 000 kronor till sina integrationsprojekt. Men eftersom utskottet valde att lämna ärendet utan eget yttrande så blev det kommunstyrelsen som tog beloppens storlek. Nu fick ingen av föreningarna vad de begärde utan kommunstyrelsen enades om att både ABF och Boden Hockey skulle få 250 000 kronor vardera. Boden Hockey ska använda pengarna till skridskoprojekt och ABF till projektet odling i livsmedel.