Vid vidareutveckling av persontågstrafiken kommer Boden C/Resecentrum att få en förstärkt roll för arbetspendlare, studenter, sjukresor och besöksresor. De stationslägen som finns efter sträckan Boden-Luleå båda vägarna är i dag Sunderby sjukhus och Notviken. De två nya lägen som föreslås utifrån befintliga och framtida bostads- och arbetsplatsområden är centrum och Södra Svartbyn. Läge 1 är lokaliserat vid Garnisionsgatan, mellan Hedenbrovägen och Drottninggatan. Läge 2 är placerat i Södra Svartbyn, öster om Stambanan och riksväg 97, strax söder om befintlig gång- och cykelport som förbinder Bondegränd och Bränslanvägen.

Ingen påstigning i Sävast?

– Nej, inte i dagsläget. I Sävast måste det rätas spår för det är ju en kurva när man kommer och det är komplicerat att bygga där. Inga beslut är ännu tagna med Trafikverket om extra lägen för stopp. I framtiden pratar vi även om att förlänga tågtrafiken mot Haparanda och köra på Haparandrabanan. Bra möjligheter till arbetspendling är viktigt för utvecklingen i Boden, säger Ellinor Isaksson Larsson, Bodens kommun.

Artikelbild

| Ellinor Isaksson Larsson, enhetschef på Bodens kommuns trafikavdelning.

Resecentrum behöver också utvecklas för att hantera fler resenärer och uppmuntra till hållbara transporter.

– Det handlar om att skapa en trygg och inbjudande miljö. Det kan bland annat åstadkommas genom fler och bättre cykelparkeringar och kopplingar till cykelinfrastrukturen, att anlägga rulltrappor och förbättra belysning och orienterbarhet.