Den EU-initierad kampanj för att förebygga stress i arbetslivet som Arbetsmiljöverket och motsvarande myndigheter i 30 europeiska länder genomfört heter ”Friska arbetsplatser förebygger stress”. Man har kontrollerat att psykiska arbetsmiljörisker uppmärksammas och att de hanteras lika systematiskt som andra arbetsmiljörisker. I hela landet gjordes drygt 1600 inspektioner under tre veckor. Resultaten av inspektionerna visade att 890 arbetsplatser, det vill säga 55 procent, har brister. De vanligaste bristerna är att arbetsgivaren inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Antalet personer med akut stressreaktion har ökat från cirka 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014, enligt Försäkringskassan.

De ökade sjukskrivningarna är oroande, menar Håkan Sandström, som är en av de sju arbetsmiljöinspektörerna i Norrbotten och som inspekterat sju arbetsplatser.

– All statistik visar att den psykiska ohälsan ökar och det är kopplat till bland annat stress, hot, våld och mobbning. Det är alldeles för vanligt att anställda inom vård, skola och omsorg är utsatta för ohälsosam stress, säger han.

– Det är kvinnor som drabbas mest av detta. Det är vikariebrist och de som arbetar drabbas ännu hårdare. Många flyr verksamheten för man vill ha en god arbetsmiljö.

Ingrid Nilsson,områdeschef för sjukförsäkringar i Norrbotten, bekräftar att det är främst kvinnor som drabbas men konstaterar att sjukskrivningen ökar inom alla grupper. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro är stor.

I Piteå ligger sjukpenningtalet på 18,5 bland kvinnor och 7,3 bland män, Gällivare 13,8 för kvinnor och män 6,2. I länet är medeltalet 14,2 för kvinnor. Medeltalet för Sverige i augusti var 12,2 dagar. Sjukpenningtal avser antal dagar med sjukpenning per försäkrad.

– Det har alltid varit stor skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnor dubbelarbetar i större utsträckning än män. Varför den här siffran ökar vet vi inte, säger hon.

Försäkringskassan har ett samordnande ansvar och arbetar intensivt med frågan.

– Den här ökningen är oroväckande, säger Ingrid Nilsson.

De flesta arbetsplatser Håkan Sandström besökt arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete i någon form.

– Man kanske undersöker men riskbedömer inte. När vi upptäcker brister ställer vi krav för att avhjälpa dessa brister, berättar han.

monica.olofsson@kuriren.com

0970-12092