Jämförelsealternativet, JA

JA innebär en placering vid den befintliga Malmbangården, ca 5 km väst-nordväst om Kiruna framtida centrum. Placeringen medför säckstation för persontågen. Stationen kan byggas med tre spår med sidoplattform mellan järnvägen och Lokstallsvägen. Placeringen förutsätter att Lokstallsvägen byggs om i ett östligare läge. JA ansluter direkt till befintlig del av E10, söder om den framtida anslutningen för ny E10. Alternativet förutsätter anslutande busstrafik till Kiruna.

Utredningsalternativ UA1b

UA1b innebär en placering norr om det nordliga triangelspåret, beläget ca 7 km väst-nordväst om Kiruna framtida centrum. Stationen blir en genomgångstation med möjlighet till tågmöten. Ny station placeras väster om befintlig järnväg och två spår för resandeutbyte anläggas samt ett utdragsspår/uppställningsspår. Hela stationsanläggningen anläggs väster om järnvägen med behov av planskild passage av Malmbanan som följd. Via E10 ansluter stationsanläggningen till Kiruna. Alternativet förutsätter anslutande busstrafik till Kiruna.

Utredningsalternativ UA3

UA3 placeras norr om det södra triangelspåret och strax söder om berget Kirunavaara samt den godsbangård som nu håller på att uppföras. I UA3 är den nya stationen belägen ca 7 km sydväst om Kiruna framtida centrum. UA3 medför att en station kan byggas med ett eller två spår med mellanplattform. Stationen placeras på södra sidan av Malmbanan och godsbangården och kan förskjutas västerut eller österut. Viltpassagen/Ekodukten i söder begränsar både bangården och stationen söderut. Stationen i UA3 kan via ny väg ansluta via Nikkaluoktavägen (väg 870 ) till Kiruna. Tillfartsväg till stationen ansluter till befintlig planskildhet mellan Nikkaluoktavägen och järnvägen. Alternativet förutsätter anslutande busstrafik till Kiruna.

Utredningsalternativ UA6

UA6 innebär en placering vid flygplatsen, beläget ca 3-4 km bilväg söder om Kiruna framtida centrum. Stationen kan utformas som en säckstation (UA6a) eller med en vändslinga (UA6b).

UA6 medför att en station kan byggas med ett eller två spår med mellanplattform. UA6 ansluter till Kiruna flygplats och via Flygplatsvägen till Kiruna. Alternativet förutsätter anslutande busstrafik till Kiruna. Flygsäkerhetszonen runt flygplatsen påverkar hur nära kontaktledningsstolpar kan anläggas. Särskilt tillstånd behövs för att anlägga kraftledning, i detta fall i form av kontaktledning, inom 4000 meter från flygplatsen.

Utredningsalternativ UA8

UA8 innebär en placering vid Kiruna framtida centrum. Stationen kan utformas som en säckstation (UA8 a) eller med vändslinga (UA8 b). En tänkbar variant kan också vara att placera stationsläget norr omLombololeden, med eller utan vändslinga (UA8c). Anslutning till befintligt järnvägsnät kan göras antingen vid Malmbanan med nytt trangelspår eller vid Svappavaaraspåret (UA8s). UA8 medför att en station kan byggas med ett eller två spår med mellanplattform. UA8 ansluter till Kiruna vid Nikkaluoktavägen (väg 870). Den nya järnvägen kan

ansluta via nytt triangelspår till Malmbanan och följer då en kortare sträcka befintligt spår för att sedan följa den nya dragningen av Nikkaluoktavägen. Ett alternativ till Malmbanan är att ansluta den nya järnvägen till Svappavaarabanan i söder. Särskilt tillstånd behövs för att anlägga kraftledning, i detta fall i form av kontaktledning, inom 4000 meter från flygplatsen.

Källa: Trafikverkets förstudie