I april i år beslutade Bodens kommunfullmäktige att fastställa vissa justeringar i kommunens lokala ordningsföreskrifter gällande området för alkoholförtäringsförbundet.

Bland annat fick spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker inte förtäras på offentlig plats inom områden som fanns med på en karta.

Man lade även till ett andra stycke att "sådana drycker inte heller fick förtäras på lekparker, skolgårdar, förskolegårdar, begravningsplatser och kyrkogårdar under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten."

Länsstyrelsen i sin tur godtog inte samtliga genomförda förändringar som kommunen gjort, genom att upphäva andra stycket.

Länstyrelsen ansåg att den skrivning som gjorts var alltför generell, då det för den enskilda inte helt klart framgår vilka geografiska områden som förbudet avser.

Myndigheten ansåg också att kommunen inte heller i tillräcklig utsträckning kunnat påvisa att ett alkoholförtäringsförbud skulle vara särskilt motiverat på dessa platser.

Förvaltningsrätten, dit kommunen överklagade ändringen, anser också att det inte är särskilt motiverat från ordningssynpunkt med ett allmänt förbud på just dessa platser.

Rätten har särskilt beaktat att ett generellt förbud av detta slag skulle utgöra en obefogad inskränkning i den enskildes frihet.