Kvinnan har anfört att gården varit i familjens ägo i många generationer och att ängsmarken traditionellt sett alltid hållits öppen, men kommunen anser att manövern är ett ingrepp mot strandskyddet då allmänheten kan uppfatta området som en hemfridszon.

Efter en runda i länsstyrelsen har Mark- och miljödomstolen tittat på saken och skickar tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden i Kalix för vidare utredning.

Domstolen anser att man bör utreda storleken på det klippta området. Å ena sidan har kvinnan rätt till en gräsmatta utanför sitt hus, å andra sidan menar domstolen att området inte får vara så stort att det inkräktar på allmänhetens rätt att nyttja stranden.