Miljötillståndet utfärdades redan 2010 och Naturvårdsverket påpekade brister redan då, men eftersom Northland gick i konkurs såg man ingen orsak att ansöka om återkallande av miljötillståndet.

– Vi anser att man inte ska använda det här tillståndet, i första hand med hänvisning till den sammanlagda risken för miljöpåverkan som är gjord, säger Frida Rudsander vid Naturvårdsverket.

Hon hänvisar också till en avsaknad av tydliga begränsningsvärden för utsläpp i miljötillståndet, exempelvis i fråga om bortledning av grundvattnet där det i tillståndet saknas reglering av mängd och nivå. Ärendet har varit under handläggning fram till den 25 juni då myndigheten lämnade in en ansökan till Mark- och miljödomstolen att tillståndet upphävs.

Men tillsyndsmyndigheten Länsstyrelsen har alltså gjort en annan bedömning och det är någonstans där som förvirring har uppstått. Något som fått Länsstyrelsen i Norrbotten att upprätta kontakt med Naturvårdsverket.

– I början på förra veckan hade vi ett första telefonmöte med Naturvårdsverket för att se hur den fortsatta processen ska utvecklas. Vi kommer att återuppta kontakten efter semestrarna, säger länsrådet Johan Antti.

– Vi måste klarlägga vem som ska agera tillsynsmyndighet, är det vi eller dem? Bolagen som ansöker om tillstånd måste kunna förvänta sig att ha en part att samverka med.

Johan Antti tror att Mark- och Miljödomstolen kommer att prioritera ärendet.

– Jag hoppas att de kommer att ta upp detta omgående och begära in yttrande från bolaget och oss.