I en gemensam satsning från Kiruna kommun, LKAB och Luleå tekniska universitet, kommer 130 lärare och förskollärare i Kiruna att genomgå ett ledarskapsprogram.

Satsningen, som är på nära tio miljoner kronor och löper över fem år, är en fortsättning på det LKAB-finansierade forskningsprojektet ”Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten – för långsiktig kompetensförsörjning” vid Luleå tekniska universitet.

I Malmfälten är det i dag bara 11-12 procent som läser vidare efter gymnasiet, medan rikssnittet ligger på mer än det dubbla.

– Det är angeläget att ändra synen på högre utbildning hos unga, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, och tillägger:

– Barns nyfikenhet och intresse inom olika ämnen grundläggs tidigt, redan i förskolan. Vi hoppas att det här projektet ska bli ett stöd för lärare att få barn och ungdomar att våga testa nya vägar, bryta normer och uppmuntra dem att ta tillvara på den potential de har.

Den nya satsningen är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Kiruna kommun, Luleå tekniska universitet och Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), där LKAB står för hälften av finansieringen.

Totalt kommer 130 förskollärare och grundskollärare i i Kiruna kommun de kommande fem åren genomgå ett ledarskapsprogram för att utveckla sitt ledarskap i och utanför klassrummet.