Länsstyrelsen har fått 2,8 miljoner kronor av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att åtgärda havs- och vattenmiljön. Det möjliggör bland annat renovering och ombyggnation av fiskvägar. Laxtrapporna har brister i form av läckage som orsakats av frostsprängning, dels mellan bassänger men också genom ytterväggarna.

Förutom laxtrapporna i Jokkfall i Kalix älv och Linafallet, där Lina älv rinner ihop med Ängesån, innefattas även fiskvägen i Fällfors i Pite älv.

– Vi hoppas att vi får mer havsvandrande fisk på områdena uppströms fisktrapporna. Det känns som en bra åtgärd, då vi har förbättrat lekområden och uppväxtområden för fisken uppströms trapporna, i andra projekt, säger Henrik Löfdahl, chef miljöanalysenheten på länsstyrelsen.