Mark- och miljödomstolen har godkänt LKAB:s miljökonsekvensbeskrivning där bolaget vill utöka verksamheten genom fortsatt brytning i det befintliga området och genom att öppna ytterligare ett brytningsområde söder om det nuvarande och tillståndet gäller maximalt utlevererad dolomit om 370.000 ton per år. LKAB beräknar att brytning av dolomit i ena täkten förväntas fortgå under 20–25-årsperiod och att den andra fyndigheten förväntas räcka i ytterligare 10–15 år. Brytningen kommer att ske parallellt till viss del.

Dolomit används framförallt som tillsatsmedel vid tillverkning av direktionspellets vid förädlingsverken i Kiruna. Bolagets behov av dolomit kan tillgodoses helt genom brytningen i Masugnsbyn och det är för att även fortsättningsvis vara självförsörjande LKAB har ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet.

Bolaget ska även ha en ekonomisk säkerhet på 2.735 miljoner kronor för att avhjälpa en eventuell miljöskada som kan uppstå vid verksamhet och bolagets tillstånd börjar inte gälla förrän pengarna har betalats in.