Det är länsstyrelsen som har sammanställt de mest förorenade områdena i Norrbotten. Ofta handlar det om gamla industriområden där det läckt ut giftiga ämnen.

För Bodens del har länsstyrelsen påpekat att det är viktigt att kommunen tar tag i de mest förgiftade områdena. De ligger till väster och öster om järnvägen mot sjön Storavan respektive mot bostadsområdet Börkelund.

De fem industrier som pekas ut är Bodensågen, Nordbergs träimpregnering, Solgårdarna, Frörenseriet samt Bodens bangård.

Artikelbild

| Vackert men giftigt. Under grönskan vilar giftet som ska åtgärdas.

– Vid det gamla Frörenseriet använde man kvicksilver för att beta utsädet så det inte skulle skadas. Det verkar finnas kvar där och måste kanske utredas, säger Stig Johansson, miljöinspektör vid Bodens kommun.

Vid ett tillfälle läckte det ut kreosot ur en järnvägsvagn på banområdet. Det samlades i ett dike. Kreosot som tidigare användes till att bland annat att impregnera telefonstolpar klassas om ett giftigt ämne och får inte längre får användas. Även arsenik går att återfinna i diket.

– På en del områden har man sanerat, men reglerna för värdena för sanering har ändrats sedan dess och nu måste det göras på nytt, säger Stig Johansson.

Allt handlar om gamla utsläpp. De kan gå tillbaka så långt som till 1940-talet. Som exempel pågick verksamheten med impregnering vid Solgårdarna mellan 1940 och 1954. På Norbergs såg läckte det ut kreosot i samband med en olycka 1954-1955.

Artikelbild

| Områdena med gift i marken finns på och vid banområdet i Boden.

Problemet är att gifterna ligger kvar i marken och risken finns att de kan sprida sig.

Det kan vara svårt att definiera vem som är ansvarig och vem som ska se till att marken saneras. Mycket har hunnit hända, företagen kan ha lagts ner och de kan ha bytt ägare.

Artikelbild

– Det kan ju också vara så att ämnet läckt ut på andras områden, säger Stig Johansson.

Då är frågan vem som ska stå för saneringen som kan vara mycket kostsam.

Det är Naturvårdsverket som dragit igång ett nationellt projekt för att förorenade områden i landet ska åtgärdas.

– Länsstyrelsen har som regional myndighet ansvar för viss kontroll och vägledning för kommunerna, säger Mikael Larsson, miljöingenjör vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Kommunerna ska i sin tur genomföra lokala utredningar.

När det inte går att hitta någon ansvarig kan kommunen söka statliga bidrag för sanering.