Det blir konsekvensen om förslagen i utredningen av den politiska förtroendemannaorganisationen och nämndsstrukturen genomförs. Utredningen innehåller i huvudsak tre förändringar; höjda arvoden till kommunalråden, färre uppdrag för fritidspolitiker, en sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden samt att miljö- och byggnadsnämnden får en renodlad tillsynsuppgift.

Vid årsskiftet väntas Niklas Nordström överta uppdraget som kommunstyrelsens ordförande efter avgående Yvonne Stålnacke.

Om Niklas Nordström fortfarande är kommunstyrelsens ordförande efter valet 2018 så kommer han att få sitt arvode höjt med minst 3 270 kronor i månaden från januari 2019, eftersom kommunalråden föreslås få höjda arvoden.

– Jag tycker det är mycket rimligt när man ser de tider som ett kommunalråd jobbar och vilket ansvar de har, i jämförelse med en riksdagsledamot, säger gruppledaren Anders Josefsson (M).

Kommunalrådet Niklas Nordström, som ingått i styrgruppen för utredningen, anser att höjningen är motiverad när Luleå jämförs med andra residensstäder.

– Luleå har legat väldigt lågt. Vi ligger högt i arvodering till oppositionens företrädare men vi ligger lågt i arvodering till majoritetens företrädare, när vi jämför oss med andra kommuner, säger Niklas Nordström (S).

Niklas Nordström säger att beslut om gruppledarnas arvoden och partistöd ska tas efter valet.

– Nu tar vi allt som rör driftorganisationen, vi slår ihop nämnder och sparar på politikerarvoden. Efter valet tar vi allt som rör insynsplatser och mandatstöd, det är två helt olika frågor, anser Niklas Nordström.

Oppositionens gruppledare anser att alla beslut om politikers arvodering ska tas vid ett och samma tillfälle.

– Jag tycker att allt ska tas på samma gång, man kan inte dela upp det på det sättet, säger Anette Asplund (KD).

– Allt ska tas samtidigt, anser Carola Lidén (C).

Nämnderna föreslås få färre ersättare än de har i dag. I dag har nämnder med 15 ordinarie ledamöter också 15 ersättare, vilket bantas ned till sju ersättare.

I kombination med att två nämnder slås ihop samt att miljö- och byggnadsnämnden bantas ned till nio ordinarie ledamöter och fem ersättare så försvinner sammanlagt 70 fritidspolitiker ur förtroendemannaorganisationen.

– Det är orimligt att ha nämnder med 15 ordinarie och 15 ersättare. Jag tror inte besluten blir bättre av att vi har fler ledamöter, säger Anders Josefsson (M).

– Vi vill inte att man ska minska ned antalet politiker, säger Nina Berggård (V).

– Det är ett sätt att få mer hanterbara grupper. Vi måste ha nämnder kan fungera på ett bra sätt, det gör vi genom att minska den totala storleken, säger Niklas Nordström.