På kommunstyrelsens arbetsutskott behandlades de remissvar som Luleå kommun kommer att lämna på förslagen till nationell transportplan respektive länstransportplanen för perioden 2018-2029.

Kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström tycker att Trafikverkets förslag till nationell transportplan är positiv, eftersom förslaget innebär en förbättrad infrastruktur i övre Norrland. Men det finns också kritik mot det som saknas i förslaget. Hela Norrbotniabanan, från Umeå till Luleå, måste byggas under planperioden. Regeringen bör pröva möjligheten att lånefinansiera vissa investeringar föreslår kommunen.

– Det finns för litet pengar. Det behövs mer resurser till länstransportplanen, säger Yvonne Stålnacke.

I Luleå finns det två möjliga korridorer för Norrbotniabanan; antingen via flygplatsen och Hamnholmen/Svartön in till Luleå C eller det västliga alternativet, där Luleå C blir en så kallad säckstation. I dessa två korridorer får man inte bygga vare sig nya bostäder eller nya arbetsplatser, så länge som inte Norrbotniabanans sträckning är avgjord. Därför är det viktigt att utredningarna för sträckan Skellefteå-Piteå-Luleå fortsätter så att järnvägsplaner kan tas fram påpekar Luleå kommun.

– Vi vill lösa frågan så snart vi kan. Vi kommer själva att ta initiativ till att lämna ett förslag. Det alternativ som vi förordar går via flygplatsen, säger Niklas Nordström.

Kommunen anser vidare att det nya signalsystemet ERTMS inte ska införas på sträckan Luleå-Boden förrän stambanan söderut från Boden får ERTMS. Annars kommer mycket av järnvägstrafiken till och från Luleå att drabbas av höga kostnader, eftersom det då krävs utrustning för ERTMS på tågen för att kunna trafikera sträckan Luleå-Boden.