Varje år omkommer omkring 50 personer i Sverige till följd av en olycka som skett på arbetsplatsen, nio av tio av de omkomna är män. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i fyra forskningsrapporter som undersökt saken.

Dödsolyckor drabbar i högre grad äldre personer än yngre, och mer än hälften av männen som omkom var över 50 år. En förklaring är att äldre oftare får svårare skador och har högre risk för dödlig utgång än yngre om de utsätts för samma typ av skador.

Jan Johansson är professor Luleå tekniska universitet (LTU) och är med i ett forskningsteam om risker och säkerhetsarbete i byggbranschen.

– I de flesta länderna är de yngre åldersgrupperna överrepresenterade vid byggolyckor men olyckorna blir allvarligare i takt med stigande ålder. Den ökade erfarenheten som följer med ålder kan inte tillfullo kompensera åldersfaktorns inverkan, säger han.

De branscher där dödsolyckor är vanligast är transport, jordbruk och skogsindustrin. Men allra vanligast med dödsolyckor är byggbranschen.

– Vi kan konstatera att sannolikheten för olyckor med allvarliga konsekvenser inom byggbranschen är större i små företag och att sannolikheten för olyckor överhuvudtaget är större hos underentreprenörer, säger Jan Johansson.

De mest dödsolycksdrabbade branscherna är samtliga mansdominerade och arbetsmiljöverkets rapporter pekar på könsnormer samt machokultur som en bidragande orsak.

Fysisk styrka, uthållighet, risktagande och praktisk kompetens menar Arbetsmiljöverket påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö.

– Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Jan Johansson och hans forskarteam menar att insatser i form av program och modeller för säkerhet i byggbranschen bör pågå under en längre tid för att ha effekt på säkerheten. Forskning visar att program som innehåller beteendeförändrande tekniker verkar vara mer framgångsrika än program som enbart förmedlar information och utbildning.