Den nya rapporten 51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030 visar också att Norrbottens arbetsmarknad kommer att fortsätta att utvecklas positivt, åtminstone är trenden tydlig på kort sikt. Men för att utvecklingen ska fortsätta vara positiv är en av förutsättningarna att det finns arbetskraft med rätt kompetens i länet.

Rapporten har tagits fram inom projektet Regional förnyelse där Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet samverkar.

2013 gjordes en långtidsprognos för länet där det konstaterades att rekryteringsbehovet är stort. I den nya, uppföljande rapporten är det tydligt att det framtida rekryteringsbehovet i länet kvarstår på en hög nivå.

– Vi har lyckats mycket bra i Norrbotten med att bredda näringslivet och attrahera nya arbetsgivare. Samtidigt ökar utmaningarna med kompetensförsörjning. Ingen enskild samhällsaktör äger frågan eller har svaret.

Vi måste därför samverka i högre utsträckning och tillsammans utforma långsiktiga lösningar för att klara rekryteringsbehoven, säger vikarierande landshövding Johan Antti.

Rapporten pekar på behovet av att de som står utanför arbetsmarknaden bör få möjlighet till arbete. Det handlar också om att få en ökad inflyttning till Norrbotten och där utgör nyanlända svenskar en prioriterad grupp.

Rapporten lyfter särskilt fram utmaningarna inom utbildningssystemet.

– Rapporten bekräftar de signaler vi får från alla företag och organisationer vi träffar, nämligen att kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för att säkra fortsatt tillväxt i Norrbotten. Alla inblandade samhällsaktörer arbeta tillsammans för att utforma nya modeller för kompetensförsörjning samtidigt som antalet utbildningsplatser måste utökas, säger Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. De stora rekryteringsbehoven finns bland annat inom industrin och relaterade verksamheter. För länets företag innebär detta stora utmaningar eftersom den arbetsföra befolkningen minskar i flertalet kommuner.

– Då Norrbottens sysselsättningstillväxt är nästan dubbelt så stark som förväntat ökar efterfrågan på kompetensförsörjning till industrin som ett exempel. Efterfrågan driver också på länets attraktionskraft och sedan senaste rapporten har regionen ökat med 2 500 personer. Detta ger både bättre förutsättningar men också utmaningar i att tillvarata hela arbetskraftens potential och utmana gamla strukturer för att på så sätt tillfredsställa behoven inom exempelvis vård- och omsorg och inom länets basnäringar, säger regionrådet Maria Stenberg.