Ett konsultföretag har utrett hur Råneå ska få ett dricksvatten av bättre kvalitet. I dag tas vatten från sjön Andträsket, vilket periodvis ger vatten som luktar och är färgat. Till det kommer sommarens algblomning som ledde till att 2 000 boende i Råneå uppmanades att inte dricka eller duscha i kranvattnet under en veckas tid.

Nu ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till förvaltningens förslag till beslut, ärendet tas upp på arbetsutskottets möte på torsdag.

Tre alternativ har utretts och förvaltningen förordar alternativ ett; som innebär att Råneå tätort ska få sitt vatten från vattenverket i Gäddvik. Det kräver nya överföringsledningar.

Detta alternativ bedöms ge högst vattenkvalitet och högst leveranssäkerhet samt flest mervärden, men det kommer att ta tid att genomföra eftersom det är ett omfattande projekt. Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning kan det ta fem-tio år att genomföra. Under tiden måste därför åtgärder göras i vattenverket i Råneå, ett kompletterande reningssteg måste installeras.

Alternativ ett är visserligen det dyraste alternativet sett till investeringskostnaden, 122 miljoner kronor, men har lägst årlig driftskostnad; 460 000 kronor om året. Den totala årliga kostnaden blir 4,4 miljoner kronor.

VA-taxan måste höjas med 0,5 procent utöver den prognos som redovisats för perioden 2018-2020 om politikerna väljer alternativ ett.

Alternativ två, som innebär att vattnet skulle tas från en grundvattentäkt i Jämtöåsen, innebär en investeringskostnad på 53 miljoner, årliga driftskostnader på 1 580 000 kronor och en total årlig kostnad på 3,5 miljoner kronor.

Alternativ tre; en uppgraderad rening i vattenverket i Råneå, beräknas kosta 30 miljoner, en årlig driftskostnad på 1 580 000 kronor och en total årskostnad på 2,8 miljoner kronor.

Förvaltningen ser risker med både alternativ två och tre; stora delar av vattentäkten på Jämtöåsen ligger nära verksamheter och jordbruk. Utökad och förbättrad rening av vattnet från Andträsket löser inte problemet med höga vattentemperaturer sommartid, vilket påverkar kvaliteten negativt.

Till mervärdena med alternativ ett (överföringsledningar från Gäddviks vattenverk) hör att man på sikt kan ansluta Ängesbyn och då kan man lägga ned det kommunala vattenverket i byn. Om ledningarna dras mellan Bensbyn och Persön skulle man även kunna lägga ned vattenverket i Brändön.