Det är utgångspunkterna för landsbygdens utveckling i förslaget till ny översiktsplan. Kommunen ska koncentrera sina insatser till de tre samlande byarna på landsbygden; Råneå i norr, Persön i mitten och Antnäs i söder.

Råneå måste växa, med fler bostäder och arbetsplatser.

– Den norra kommundelen behöver Råneå som serviceort, det behövs att mer människor bor och arbetar där för att bibehålla och utveckla servicen, säger Frida Wikström, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Artikelbild

| Råneå i norr, Persön i mitten och Antnäs i söder utpekas i översiktsplanen som samlande byar för landsbygden. I anslutning till stadsbygden (grönmarkerad på kartan) ligger de stadsnära byarna Sunderbyn, Rutvik, Björsbyn, Bensbyn, Hertsölandet och Kallax.

När det gäller Persön är kommunens ambition att bibehålla befolkningen och servicen.

– Vi ska se till att servicen finns kvar där. Det får följdverkningar för flera kommunala verksamheter; från VA till skola, förskola och kommunikationer, säger Lena Bengtén, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Antnäs kan på längre sikt, om cirka 30 år, få en betydligt större befolkning än dagens 1 000 invånare. Området mellan Antnäs och Alvik kan bebyggas med bostäder och därmed binda samman de två byarna.

Luleå kommun vill att Norrbotniabanan ska dras längs med E4 vid Antnäs och att en järnvägsstation ska byggas i Antnäs.

– Vi ser det som mest fördelaktigt, säger Frida Wikström.

Men Trafikverket håller också ett annat alternativ öppet, en dragning mellan Antnäs och Alvik. I så fall skulle Norrbotniabanan bilda en barriär mellan de två byarna.

Kommunen måste hålla öppet för båda alternativen, vilket innebär att ingen permanent bebyggelse kommer att tillåtas i de två järnvägskorridorerna förrän Trafikverket och regeringen valt väg för Norrbotniabanan.

Rutvik, Björsbyn, Sunderbyn, Bensbyn, Hertsölandet och Kallax räknas till de stadsnära byarna. Utbyggnaden av nya bostadsområden ska i först hand ske i Bensbyn, därnäst i Råneå och sedan i Rutvik.

I några utvalda byar ska det vara möjligt att kombinera boende med stall för hästar; Björsbyn, Bensbyn, Gäddvik och Norra Sunderbyn.

En nyhet i den reviderade översiktsplanen är att värdefull jordbruksmark får ett starkare skydd än tidigare, områdena finns utmärkta på de digitala kartorna.

– Vi vill se till att den finns kvar, så att vi kan odla mera lokalproducerat, säger Lena Bengtén.

Värdefull jordbruksmark finns framförallt i gamla havsvikar och i älvdalarna.

– Där kommer vi att vara restriktiva med att använda marken till att bygga på, fortsätter Lena Bengtén.

Undantag finns dock, exempelvis Bränslan i Sunderbyn nära sjukhuset som planeras bli ett nytt bostadsområde.

– Sjukhuset är ett stort regionalt intresse, bostäder nära sjukhuset är ett måste, säger Frida Wikström.