Stureskolan i Boden har infört läx-, inlämnings- och provförbud under hela april månad. Faller det väl ut kommer förbudet att öka till två månader under höstterminen. Ambitionen är att kunna införa det på heltid från 2019.

Läs mer: Om förbudet

– Vi är medvetna om att antalet prov och läxor varierar på olika skolor. Fria Emilia har inte särskilt mycket läxor heller, men de har inget läxförbud. Det eleverna inte hinner med under lektionen får de ta hem och göra hemma. Om man ska ha läxor eller inte måste vara kopplat till resultatet, säger Rigmor Åström.

Artikelbild

| Rigmor Åström (M) påpekar att alla barn känner stress inför prov och tillägger att en viss mån av stress kan vara bra för att man då anstränger sig.

Hon har tittat på meritvärdet och konstaterar att Stureskolan har ett lägre meritvärde jämfört med andra kommunala skolor och ett mycket lägre meritvärde jämfört med friskolorna.

– Det är exklusive de som är nyanlända.

Hon säger att moderaterna inte tror på att man lär sig mer genom att ägna skolan mindre tid. De vill helst förlänga skoldagen, införa mer matte och ha ett tionde år i grundskolan.

– Vi vill gå en helt annan väg. Det här känns inte heller bra gentemot gymnasieskolan, säger Rigmor Åström och noterar att endast 60-70 procent av Stureskolans elever tog sig in på ett nationellt program av niorna 2017.

Artikelbild

| Stureskolan har infört läx- och provförbud.

Om Stureskolan inför läx- och provförbud helt, vilket är ambitionen, så menar hon att eleverna därifrån kommer få en chock när de kommer till gymnasiet.

– Det är en mycket tuffare miljö än grundskolan. Ska de in på de nationella programmen så är det läxor, prov och förhör.

Rigmor Åström är mycket orolig hur de ska klara det.

– När de kommer dit måste de börja ta ansvar, arbeta självständigt och disponera sin tid så att de klarar prov. Än värre blir det på universitetet. Där är det mycket självstudier och jag tycker att högstadiet måste vara förberedande för högre studier även om inte alla kommer dit. Det ansvaret har skolan.

Hon tillägger att barnen i högstadieåldern har halva foten inne i vuxenvärlden. Då anser hon att ansvaret måste följa med.

Stureskolan ska införa formativ bedömning, vilket kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.

– Det kräver kontinuitet och att man är närvarande, men vi har mycket obehörig personal och många vikarier. Risken är att bedömningen blir godtycklig, säger Rigmor Åström.

Det går många nyanlända elever på Stureskolan och Rigmor Åström anser att skolan har ansvar att uppfylla deras behov.

– Men bara för att de har andra förutsättningar så kan man inte ta bort möjligheten för alla. Vi kan inte behandla alla likadant.

Även om hon tror att eleverna blir glada för att de slipper läxor så låter hon det vara osagt om förbudet är ett sätt att popularisera Stureskolan, men konstaterar att det har varit en vandring från den kommunala skolan till friskolorna.