Sparförslaget var uppe som extra ärende på kommunstyrelsens måndagsmöte. Ekonomichefen Lena Lundberg drog mer dagsfärska aktuella siffror med anledning av den ekonomiska prognosen i aprils delårsrapport. Efter att ks-ledamöterna hört minusraset där så beslutade man om att en extra månadsrapport skulle upprättas för maj månad. Den talar sitt tydliga språk.

– Helårsprognosen per maj visar på ett negativt utfall på minus 32,7 miljoner kronor. Vilket är en avvikelse jämfört med budget med minus 51 miljoner, sade Lena Lundberg.

Inom de verksamheter som bedriver vård och omsorg beräknas resultatet försämras med cirka 15,5 miljoner.

– Det beror till stor del på högre personalkostnader, utökat köp av huvudverksamhet, köp av olika slags tjänster och högre hyreskostnader. Det är framförallt ofinansierade äldreboende- och korttidsplatser samt individ- och familjeomsorgen som står för försämringen.

– Semesterlöneskulden är också som störst innan sommaren men minskar succesivt under semestermånaderna för att öka igen fram till sommaren. Det påverkar därför resultatet som mest just nu, påminde Lundberg.

För att kommunen ska nå en ekonomi i balans vid årets slut måste åtgärder vidtas snarast. Förslaget i kommunstyrelsen i måndags blev därför att nämnder och styrelser med negativt resultat förväntas vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna i sin tur ska redovisas i samband med

delårsrapporten i augusti. Även de nämnder eller styrelser som visar på en positiv prognos eller nollresultat ska också vidta åtgärder så att deras överskott maximeras.