Fastigheten brann redan hösten 2014. Vid inspektion av fastigheten har det konstaterats att avfall i form av brandrester såsom förkolnat trä, tegel, plåt samt avfall som bland annat möbler, sängkläder, björkris och annat material som har lämnats på tomten inte har städats bort.

Miljö- och byggnämnden bedömer att brandresterna och övrigt kvarlämnat avfall på fastigheten innebär en nedskräpning då det är vanprydande och allmänheten har tillträde och insyn till platsen som ligger längs efter väg 676 till byn Södra Harads. Kvarlämnat avfall utgör en risk för människor och djur att beträda tomten. Även en öppen källarvåning/matkällare utgör en allvarlig fallrisk för både människor och djur.

Miljö- och byggnämnden har bedömt att fastighetsägaren är ansvarig för uppstädningen och inspekterade tomten i maj 2016. Vid kontakt med ägaren fastställdes muntligen en tidplan att fastigheten skulle vara städad senast ett år senare. Men under sommaren 2017 begärde ägaren vid ett flertal tillfällen uppskov om städning.

Men eftersom ingen städning genomfördes förlade nämnden mot vite att fastigheten skulle städas senast oktober 2017. Ägaren begärde uppskov två gånger till. Vid passering av fastigheten 31 oktober kunde nämnden dock konstatera att fastigheten inte var städad.

Så på sista nämndssammanträdet i februari i år förelades ägaren vid vite av 10 000 kronor att städa fastgheten från avfall som utgörs av brandrester och övrigt avfall. Avfallet ska sedan lämnas till godkänd mottagningsansläggning och kvitton vad som lämnats ska redovisas. Om fastigheten städats innan den 31 augusti kommer inte vitet att dömdas ut.