En av sex bilister i Sverige ser inte tillräckligt bra för att möta synkraven för körkort. Det betyder att en miljon bilister på svenska vägar inte har trafiksäker syn och ser allt för dåligt för att uppfylla rådande körkortskrav. Det är skrämmande. Därför menar jag att Sverige bör införa obligatoriska syntester från 45 års ålder.

I förra veckan anordnade vi ett trafiksäkerhetsseminarium i riksdagen. Fokus låg på synens påverkan på trafiksäkerheten och syn- och trafiksäkerhetsforskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Karolinska Institutet presenterades. På plats fanns representanter från olika organisationer, riksdagsledamöter och myndigheter. Forskningen visar tydligt att synen har inverkan på trafiksäkerheten. Slutsatsen vi drar av diskussionerna som följde på presentationen är att det är uppenbart att trafiksäkerhetsfrågan engagerar!

För 18 år sedan beslöt riksdagen om Nollvisionen, målet just nu är att reducera antalet omkomna i trafiken till maximalt 220 personer år 2020. Sverige har varit ett föregångsland i arbetet med minskning av antalet dödsolyckor i trafiken. Den Nollvision vi har idag och det arbete som har gjorts för att minska antalet trafikolyckor fokuserar främst på hårda värden, det vill säga säkrare fordon, mitträcken, hjälm- och bälteslagar. Det är viktiga åtgärder. Men förvånansvärt lite fokus har hittills legat på den som sitter bakom ratten. Människan bakom ratten är mycket svårare materia än tekniska lösningar, det vet vi om men det är dags att lyfta blicken. På Tylösandsseminariet tidigare i år förflyttades diskussionen från hårda till mjuka värden och inom ramen för Nollvisionen 2.0 blev vi där överens om att vi behöver fokusera mer på individen i trafiksäkerhetsfrågorna.

Syntester är ett kvitto på säkerhet, inte bara ens personliga säkerhet utan även den gemensamma trafiksäkerheten som är alla trafikanters ansvar. Var tredje person över 40 år väljer att inte korrigera synfel som en optiker har möjlighet att åtgärda. När vi diskuterar frågan om syntester ligger givetvis människors integritet i den ena vågskålen medan generellt ökad trafiksäkerhet ligger i den andra. Den tekniska standarden på våra bilar blir allt bättre men vi är fortfarande människor som kör. Vi är noggranna med att försäkra oss om att bromsarna i bilen fungerar. Men att den som sitter bakom ratten ser när det är dags att bromsa, det finns det i dag inga krav på.

Ålderssynthet drabbar alla. Från cirka 45 års ålder börjar synen försämras gradvis. Det kan tyckas självklart att man söker hjälp när synen försämras. Men ålderssynthet kommer inte över en natt utan smyger sig på och många bilister märker inte att synen försämrats så pass att de inte längre har trafiksäker syn. Vi vill från vårt håll poängtera att arbetet med syntester vid körkortsförnyelse inte är en åldersfråga. Det handlar inte om att begränsa mobiliteten utan om att alla människor ska känna sig trygga i trafiken.

Ett synfel innebär inte per automatik att man blir fråntagen sitt körkort. Tvärtom, syntester syftar till att förbättra trafiksäkerheten och samtidigt underlätta för folk att fortsätta köra bil. VTI:s forskning visar att det finns personer som väljer att inte köra bil alls eftersom de inte ser tillräckligt bra. Ett syntest och eventuell korrigering av synen kan hjälpa dessa personer tillbaka till bilen. Genom ett syntest kan man åter bli en trygg trafikant och en trygg bilist.

Alla bär ett stort ansvar när man sätter sig bakom ratten. Synen är trots allt en viktig faktor i bilkörning. Om man kör tung trafik i Sverige har vi syntester redan i dag, men inte för oss som framför personbilar. Våra nordiska grannländer, liksom de allra flesta länderna inom EU, har lagstiftat om synkontroller.

Att Sverige i dag inte har några krav på regelbundna synkontroller vid körkortsförnyelse är mycket förvånande. I det här fallet är vi sannerligen inte ett föregångsland. Om vi vill fortsätta vara ett föregångsland i arbetet för ökad trafiksäkerhet behöver vi införa fler progressiva åtgärder, vi måste vara beredda att lära av andra länder. För att säkerställa att vi är på rätt väg mot Nollvisionen måste vi uppmärksamma synens betydelse för individens trafiksäkerhet. Som ett nästa steg i Nollvisionen 2.0 tycker jag att Transportstyrelsen borde ges i uppdrag att titta på möjligheterna att införa obligatoriska syntester från 45 års ålder vid körkortsförnyelse.

Leif Pettersson,

riksdagsledamot och ledamot av trafikutskottet (S)