Per-Ola Eriksson beslutade i maj 2011 under sin tid som landshövding i Norrbotten att länsstyrelsen inte skulle stoppa fyra beviljade dispenser om strandskydd. Det gällde beslut som hade fattats i Kiruna och Pajala kommuner.

Därmed gick Per-Ola Eriksson emot sina egna handläggare på länsstyrelsen, som ansåg att kommunerna hade beviljat dispenserna i strid med lagstiftningen. Enligt lagen krävs det särskilda skäl för att bevilja dispens, det finns en lista där de giltiga skälen räknas upp.

Naturskyddsföreningen JO-anmälde landshövdingens agerande.

Nu är JO Lars Lindström klar med sin granskning av Per-Ola Erikssons agerande.

JO riktar allvarlig kritik mot honom för det sätt han utformat besluten. Per-Ola Eriksson hade motiverat sina beslut att bevilja dispens med att områdena där fritidshusen skulle byggas är glesbebyggda. Detta skäl står inte i lagen.

Besluten strider både mot en regel i förvaltningslagen, som anger att beslut ska motiveras med de skäl som legat till grund för beslutet och mot regeringsformens krav på saklighet.

JO anser sig inte kunna styrka att detta åsidosättande varit uppsåtligt. JO skriver i sitt beslut att Per-Ola Eriksson egen förklaring av sin hantering av ärendena tyder på att han helt enkelt har saknat den insikt om de krav som gäller myndighetsutövning som måste förutsättas av en person i hans ställning. Han har varit oaktsam, anser JO Lars Lindström.