Saken: Ett beslut i kommunfullmäktige den 27 november år 2017.

Kommunfullmäktige beslutade, enligt protokollet, att avvakta med försäljning av Vitvattnets förskola och skola som längst till och med utgången av år 2019 i avvaktan på Försvarsmaktens besked om den vill hyra delar av fastigheten.

I verkligheten klubbade kommunfullmäktiges ordförande aldrig det beslutet.

Det var bara frågan om ärendet ska återremitteras eller ej, som klubbades.

Carl Otto Gählman och Per-Erik Sångberg, båda Framtid i Kalix, överklagade beslutet – frånvaron av beslut – till Förvaltningsrätten.

Bo Nordebo, som vill köpa den aktuella fastigheten, har också överklagat.

Kalix kommun har svarat att de medger de faktiska omständigheterna. Kommunen anser att det saknat betydelse för ärendets utgång då huvudförslaget var det enda kvarvarande förslaget i ärendet.

Förvaltningsrätten säger i sin dom följande:

”Oavsett den politiska sammansättningen i fullmäktige och en eventuell utgång genom omröstning har ordförandens agerande uteslutit möjligheten att begära votering. Enligt förvaltningsrättens mening har det således i målet inte framkommit att felet saknat betydelse för ärendets utgång. Det överklagade beslutet strider därför mot lag och ska då upphävas.”

Kommunalrådet Tommy Nilsson (S) säger att kommunen inte tagit ställning till överklagan, men att ärendet annars tas om på kommunfullmäktiges sammanträde i november.