Genom juridiken kan vi möjliggöra för fler människor som behöver det att få stanna i Sverige. Kampanjen Asylrätt 2014 verkar för konkreta förändringar i svensk asyllagstiftning. Vi välkomnar den lagändring som träder i kraft den 1 juli, som gör att det kommer att bli lättare att ge uppehållstillstånd till barn som är sjuka, eller som har levt en stor del av sitt liv i Sverige. Lagändringen innebär att formuleringen synnerligen ömmande omständigheter ska vidgas till särskilt ömmande omständigheter. Vi menar dock att detta inte är tillräckligt – lagändringen måste även omfatta vuxna.

I dag kan den som söker asyl i Sverige få uppehållstillstånd antingen på grund av skyddsbehov eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Skyddsbehov innefattar asyl på grund av skydd från väpnad konflikt, tortyr, förföljelse eller naturkatastrof. Synnerligen ömmande omständigheter kan ge uppehållstillstånd för personer vars asylskäl har bedömts som otillräckliga: människor som är traumatiserade eller svårt sjuka men inte har praktisk tillgång till vård i hemlandet, människor med psykisk ohälsa eller personer med stark anknytning till Sverige.

Lagars formuleringar påverkar hur tillämpbara de är för de tjänstemän som i sitt arbete ska se till att de följs. Skillnaden mellan synnerligen och särskilt må i skrift inte te sig så stor. Men för en person som behöver vård kan den betyda liv eller död. Synnerligen ömmande omständigheter har nämligen i juridisk praxis kommit att tolkas så snävt att döende riskerar att utvisas. Vi anser att denna praxis måste förändras genom en begreppsändring.

Det kan därför tyckas vara bra att en lagändring nu träder i kraft. Den kommer helt klart att innebära förbättringar i och med att fler barn som har tillbringat större delen av sitt liv i Sverige och inte känner till något annat liv, som är sjuka eller som traumatiserats av upplevelser i hemlandet kommer att slippa utvisning. Men den kommer varken att hjälpa vuxna eller personer som fyller arton under tiden som deras ansökan om asyl eller uppehållstillstånd behandlas. Vi har redan sett alltför många personer som efter att ha levt en stor del av sina liv i Sverige deporteras efter artonårsdagen.

Asylrätt 2014 menar att vuxna människor bör ha samma rätt som barn att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad enligt ett mänskligt regelverk. Lagtextens formulering behöver ändras för att ge beslutsfattarna större möjlighet att ta humanitär hänsyn även när det gäller vuxna. Den 1 juli släpper vi rapporten ”Asylrätt 2014 – Vad tycker svenska partier om våra krav?”. Resultatet av undersökningen visar bland annat att en majoritet av de svarande partierna (7 av 10) är för att den öppnare termen “särskilt ömmande omständigheter” ska omfatta alla människor – såväl vuxna som barn. Flera anser dessutom att det är en prioriterad fråga.

Med stöd i det tydliga ställningstagande som de svarande partierna tar för detta krav uppmanar Asylrätt 2014 nu svenska politiker att på allvar driva frågan för att åstadkomma denna nödvändiga begreppsändring. Vi förväntar oss att politikernas ord om att vilja ha en human flyktingpolitik inte stannar vid att vara endast ord – utan övergår i handling!