Trafikfrågan kom upp redan innan kommunen beslutade att samla hemtjänst och hemsjukvård under samma tak på före detta Sandenskolan.

Det finns också ett beslut i fullmäktige att bygga en ut- och infart via Kyrkgatan.

Tekniska förvaltningen hade utrett tre alternativ och förordat det dyraste ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunfullmäktige valde dock ett billigare alternativ. Det har inte genomförts, eftersom det uppstått frågetecken.

Artikelbild

| Uppdrag. Robert Näslund, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, berättar att de har fått uppdrag att titta på en lösning med in- och utfart via Kyrkkatan.

Kommunen ville ha ett bättre underlag och gjorde en trafikmätning.

Den visade, enligt tekniske chefen Robert Näslund, inget exceptionellt.

– Det är inga anmärkningsvärda siffror om man jämför med ett vanligt villaområde i Boden. Trafikintensiteten är innanför ramarna. När skolan fanns var det trafik, men den har varit borta flera år. Då har man vant sig med det och nu har trafiken kommit tillbaka. Jag har förståelse för att man upplever att det är mer trafik, men det är inget alarmerande.

Med mätningen som grund började man titta på andra lösningar.

– Vi förstår och lyssnar på folk. Vi arbetar med kort- och långsiktiga mål. De kortsiktiga innebär att vi tittar på hastigheten, på korsningar och på extra in- och utfarter, säger Robert Näslund.

In- och utfarten för hemtjänst och hemsjukvård går via Bastugatan och Norra järnvägsgatan. De flesta kör bil även om det finns ett fåtal som idag använder elcykel. Planen är att fler ska använda elcykel.

För att avlasta befintlig in- och utfartsväg har kommunen tittat på en ny infart från Garnisonsgatan till Smedjegatan och vice versa. Förra året kontaktade kommunen sin kontaktperson på Trafikverket och inledde en dialog.

– Vi har en ansökan inne för att minska belastningen på korsningen med Bastugatan och har ansökt om en infart till höger och en utfart till höger. Den ansökan håller vi nu på att komplettera upp med mindre justeringar, säger Cecilia Kvibacke, exploateringsingenjör vid samhällsbyggnadskontoret.

Den påbjuda körriktningen till höger är med anledningen av närheten till fyrvägskorsningen med trafikljus, Garnisonsgatan/Kyrkgatan.

– Däremot om man ska svänga vänster ut eller in så måste man köra Bastugatan.

Om Trafikverket bifaller kommunens ansökan krävs en planändring.

– Vi äger den största delen av marken, men måste gå in i en detaljprojektering och samråda med närboende, säger Cecilia Kvibacke, som tycker de har en bra dialog med Trafikverket.

Robert Näslund säger att de på tekniska också tittar på en annan lösning tillsammans med sina konsulter.

– Vi har fått ett uppdrag av politiken att komma med ett förslag på en säker trafiklösning till Kyrkgatan. Det ska vara en hållbar, långsiktig lösning. Hur den blir kan jag inte exakt säga idag.