Skatteverkets hantering av kravet på kassaregister för marknadshandlare framstår som alltmer häpnadsväckande. Det är tydligt att verket inte förstår vilken inverkan verksamheten har på enskilda näringsidkare.

Det började med en oproportionerlig lagstiftning. Målet var att komma åt en mindre vanlig företeelse i form av illojal konkurrens. Somliga torghandlare är i allt väsentligt att jämställa med vanliga butiksinnehavare. Men lagen tog sikte också på den redan utsatta marknadshandeln.

Kassaregisterkravet har dessutom försatt knallarna i en omöjlig position – lagen går inte att följa. Det har nämligen visat sig att Elsäkerhetsverkets krav på elektrisk utrustning som ska kunna användas utomhus – alla som har besökt ett par marknader i sina dagar vet att det finns en uppenbar risk för viss väta – inte uppfylls av ett enda kassaregister.

Knallarna måste ha ett kassaregister som uppfyller Skatteverkets krav, bara det har visat sig svårare än väntat, och om de inte har det kan de råka ut för kontrollavgifter på 10.000 kronor. Men om de har ett kassaregister bryter de samtidigt mot Elsäkerhetsverkets regler och utsätter potentiellt sina kunder – vuxna som barn – för fara.

För att göra det hela ännu värre har Skatteverket agerat högst oförstående. I samband med lagändringen infördes även en ökad möjlighet att utfärda undantag än vad som fanns tidigare. Men om något så har undantagen utfärdats än mer restriktivt än tidigare.

När de vände sig till Skatteverket för besked om hur de skulle göra fick olika knallar olika besked. Efter vad som närmast får beskrivas som ett knalleuppror förklarades dock från Skatteverkets sida att inga kontroller skulle utföras förrän frågan hade utretts ordentligt – men inte heller det blev verklighet. Åtskilliga marknadshandlare åkte på kontrollavgifter även efter att löftet utställdes.

När de hörde av sig till handläggarna på Skatteverket fick de höra att det inte fanns några direktiv att ställa in kontrollerna. Flera handläggare medgav det omöjliga i handlarnas situation men att det inte fanns något att göra åt det. En svarade till och med jakande på frågan om Skatteverket var av uppfattningen att knallen borde använda utrustning som kunde vara farlig för barn.

Lagändringen borde aldrig ha kommit till i detta utförande. Den är inte genomarbetad och den brister i proportionalitet, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Skatteverket behöver inse vilken makt de har över enskilda näringsidkare och faktiskt upphöra med kontrollerna – inte bara påstå det. Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag i riksdagen om att ta tillbaka lagändringen.