Norrbottens Media har berättat att Kalix kommun ska bygga hyreshus.

Det handlar om tre tvåvåningshyreshus med sammanlagt 30 lägenheter i anslutning till det elevhem som byggdes för några år sedan i anslutning till Furuhedsvägen i centrala Kalix.

Kommunfullmäktige har sagt ja till ett extra anslag på 65 miljoner kronor för satsningen, där 10 miljoner kronor ingår för att köpa in attraktiv tomtmark att erbjuda dem som vill bygga villor.

Artikelbild

| "BEVARA SKOGEN." Svante Larsson föreslår att hyreshusen byggs på platsen intill skogen, där det redan finns hyreshus.

Byggnationerna kommer att innebära att en del av den 200 år gamla tallskogen, klassad som nyckelbiotop, offras.

– Området är också en närskog med höga sociala värden, skogen nyttjas av närboende och närliggande förskola för promenader, aktiviteter för förskolebarn, rastning av hundar med mera, säger Svante Larsson som föreslår att Kalix kommun byter plats avseende byggplanerna och placerar husen intill de hyreshus som redan finns på samma område.

Stig Carlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger att han känner till att det finns människor som vill bevara skogen.

– Jag kan förstå den synpunkten, men intresset för att få fler bostäder i Kalix väger tyngre just nu, säger Stig Carlsson som apropå att det intill befintliga hyreshus skulle vara möjligt att bygga de nu planerade säger ”det är svårt att göra ändringar nu, processen är i gång”.

Camilla Carlsson är naturskyddshandläggare vid Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

– Vi på Länsstyrelsens naturskyddsenhet delar Skogsstyrelsens och Svante Larssons åsikt om att aktuellt område har höga naturvärden och att det är skyddsvärt ur natur- och rekreationssynpunkt. Men eftersom skogen ligger inom detaljplanerat område är det kommunens ansvar att fundera på eventuellt bevarande, säger Camilla Carlsson som tillägger att Länsstyrelsen prioriterar skyddet av tätortsnära natur och uppmuntrar kommunerna till det samma.

Vad kan Länsstyrelsen göra i den här frågan?

– Det är en kommunal fråga. Enligt miljöbalken så får kommunen bilda naturreservat om det finns höga naturvärden eller höga friluftsvärden. Det är en hel del kommuner som har, eller planerar att bilda naturreservat för att säkra att värdefull natur blir kvar för framtiden när samhällen förtätas, säger Camilla Carlsson.