Kulturdepartementet har i sommar skickat ut ett förslag till ny lagrådsremiss på remissrunda.

– För regeringen är det viktigt att så snart som möjligt få en konsultationsordning på plats. Det är självklart att samerna ska ha rätt till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande från kulturdepartementet.

Syftet med konsultationsordningen är att ge samerna större rätt till delaktighet i beslutsprocesser. Förslaget innebär att regeringen, myndigheter, landsting och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan man fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. I förslaget pekas Sametinget ut som den part som ska konsulteras som företrädare för det samiska folket, men i ärenden som kan få särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation krävs det även att dessa konsulteras.

– Att inte ge urfolket samerna rätt till delaktighet och inflytande över beslut som särskilt rör dem är historielöst. Samerna har utsatts för stora övergrepp genom historien och Sverige måste fortsätta arbeta för att leva upp till våra internationella urfolksåtaganden. Därför är det viktigt att regeringen nu tagit ett steg närmre ett förslag till en ny lag om konsultation, säger Amanda Lind.