Den nya regeringen har utmärkta möjligheter att skapa ett mer hållbart samhälle genom att använda den här mandatperioden till att stimulera odlingen av mer råvara, mer energi och mer artrikedom i skogen. Gör det i Sverige och inspirera den övriga världen!

En missuppfattning som upprepats på senare tid är att den svenska skogen minskar. Det stämmer inte. Virkesförrådet ovan mark växer numera med 30 miljoner kubikmeter om året! Men med detta fastslaget: det är bara en början.

För en trädgeneration sedan, 130 år, var Sverige ett land där vi skördade skog utan att så ny. Det som en gång varit skogsmark såg ut som det gör på många håll i dagens fattiga länder: Sikten kunde vara milsvid. ”Bygg broarna av sten!” löd en uppmaning i skogsbristens Sverige, fortfarande in på förra seklet.

Nu vet vi alla att samhället måste bygga mycket mer på odlade produkter och energikällor. På klimatvänliga alternativ. Vi vårdar skogen, och broar börjar åter byggas i trä. Sten, liksom betong, gips, kol, olja och andra tillgångar som inte är förnybara bör bara användas där de är oersättliga.

Men trots att mycket har hänt på ett drygt sekel kan vi konstatera att lika mycket arbete återstår. Efter 100 år med god politisk konsensus kring en framsynt skogspolitik kan vi få ut mycket mer av skogen. Den kan ge större skördar för en växande världsbefolkning och bidra till drömmen om välstånd för alla, i Sverige och globalt.

Vi har fem konkreta förslag till den nya regeringen. Fem förslag om hur vi kan odla ett uthålligt samhälle med hjälp av den fantastiska skogen som täcker halva landet. Fem punkter som det är lätt att enas om oavsett politisk åskådning.

De är följande:

Mer förnyelsebart. Träbyggande är bra för klimatet. Och träbyggandet ökar, men mycket återstår innan vi har ett uthålligt val av byggmaterial. I Sverige är 85 av 100 småhus av trä. Sätt liknande mål för större byggnader! Om vi i EU ökar byggandet i trä från tio till elva procent motsvarar det 25 procent av den reduktion av klimatgaser som Kyoto-protokollet satt som mål för EU.

Vi kan också öka skogens leverans av förnybar energi ännu mer. Ett sätt att få investerarna att satsa är stabila politiska förutsättningar för skogsbränslen och annan förnybar energi.

Vi vill medverka till ett stabilare klimat. Ta vara på möjligheterna: Allt som görs av olja kan göras av trä!

Låt oss odla mer skog. Skogen kan ge mer av både virke, mångfald och upplevelser. Ett stort träd kan binda uppåt ett ton koldioxid. Med 60 miljarder träd i Sverige är det en enorm potential.

Skogspolitiken måste präglas av att odling är helt avgörande för världens försörjning och alla människors miljö. I Sverige finns mycket att göra för att öka mångfalden av metoder för att sköta skogen, så att den ger så många ekosystemtjänster som möjligt på varje plats; förnyelsebar råvara och energi, stabilare klimat, biologisk mångfald, rekreationsmiljö, rent vatten, kulturella värden. Alla politiska styrmedel är värda att ses över, från regelverk och rådgivning till kunskapsuppbyggnad och ekonomisk stimulans.

Regeringen har möjlighet att öka skogarnas nytta och skörd. Det går att få extra allt!

Aktivera naturvården. Dagens vård av den biologiska mångfalden bygger nästan helt på bevarande och regeringen vill bevilja mer anslag.

Resurserna för aktiv naturvård är däremot för små. Stat och kommuner behöver avsätta mer resurser till reservatens vård. På brukad mark har ägarna ett ansvar men det gemensamma kan bidra till ytterligare satsningar på aktiv naturvård även där. Kunskapen om sådan aktiv vård är bristfällig, dels vad gäller forskning, dels vad gäller spridning av den kunskap som finns till skogsbrukarna.

Orörd skog räcker inte för att bevara mångfalden. Det behövs aktiva åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden. Ett klassiskt exempel är att hålla granarna borta från bevarade lövskogar. Klimatförändringarna är ännu nästan bortglömda när det gäller artbevarandet. Här krävs en nationell samling kring en framsynt naturvård.

Öka kunskapen. Det uthålliga samhället är ett kunskapssamhälle. Mer insatser behövs, från förskolan till forskningen. Den urbaniserade människan behöver veta mer om de areella näringarna för att stöda kloka beslut. Vi tror på utomhuspedagogikens möjligheter och tydliga signaler från regeringen. Skogsbrukare behöver nås av den snabbt ökande floden av kunskaper och möjligheter. Skogssektorn i sin helhet behöver mer kunskaper från forskningen för att möta behov och anspråk från fler människor och fler grupper i samhället.

Folkbildning såväl som vetenskap är förutsättningar för ett uthålligt samhälle.

Rädda världens skogar. Som skogsnation känner vi svenskar för de delar av världen där man inte har lyckats få ordning på hushållningen med skogens råvaror, energi och bevarande. Enligt FAO förlorar världen ungefär fem miljoner hektar skog om året! Vi alla behöver den skog vi kan få och svenskt engagemang är efterfrågat. Spelplanen ligger öppen för initiativ från regeringen!

Vi har i Sverige ett stort engagemang i skogen. Och som skogsnation ett särskilt ansvar. Engagemang och ansvar smittar. Låt oss smitta av oss och stödja de goda processerna ute i världen!

Föreningen Skogens styrelse

Anders Abrahamson, Bengt Ek, Marianne Eriksson, Hans-Jöran Hildingsson, Per Hultengård, Carina Håkansson, Sten Jonsson, Marie Larsson-Stern, Björn Lyngfelt, Jonas Rönnberg, Herman Sundqvist